تاملی نظری در باب گونه شناسی بنیادگرایی یهودی؛ از غیرسیاسی ضد صهیونیسم تا سیاسی صهیونیسم گرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بنیادگرایی یهودی به عنوان گونه‌ای از انواع بنیادگرایی دینی در عین داشتن مشابهت با دیگر انواعِ بنیادگرایی، مقومات خاص خود را دارد. تفاسیر متفاوت از منابع دینی و تاریخی موجب شکل‌گیری نحله‌های مختلفی از بنیادگرایی یهودی شده که اگر بخواهیم شاخصی برای دسته‌بندی این گونه‌ها ارائه دهیم بهترین شاخص توجه به اصل "تبعید" یا "بازگشت" است. از منظر بنیادگرایان این که در دوران تبعید به سر می‌بریم یا دوران بازگشت، احکام و مقتضیات خاص خود را دارد و برهمین اساس سه گونه‌ی اصلی بنیادگرایی قابل ذکر است: بنیادگرایی منفعل، بنیادگرایی عملگرا و بنیادگرایان موعودباور. بنیادگرایان یهودی در عین تقسیم به نحله‌ها و گروه‌های مختلف، اهداف غایی یکسانی دارند و تفاوت گونه‌های یادشده، از حیث ابزار، روش و تشخیص ظرف زمانی و مکانی است. البته علاوه بر مولفه‌های درون دینی، همسویی یا مخالفت با جریانات سیاسی، نقش‌آفرینی سیاستهای رژیم صهیونیستی و نیز توجه به اتخاذ مواضع عملگرایانه برخی از این گروهها به خوبی می‌تواندستهبندی‌ها و چرایی برخی مواضع را در انواعِ مختلف بنیادگرایی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

America's Strategic Shift From Terrorism to Neoterism In Confronting With Iran Based On Arrogant Other Making

نویسنده [English]

  • mahdi hosaini 2
2 phd of political science in tarbiat modares university
چکیده [English]

Jewish fundamentalism, as a kind of a variety of religious fundamentalism, has its own specifics, while having similarities to other forms of fundamentalism. Different interpretations of religious and historical sources have led to the formation of various forms of Jewish fundamentalism, which, if we want to provide an indicator for categorizing these species, is the best indicator of the "exile" or "return" principle. From the perspective of the fundamentalists that we are in exile or the time of return, we have our own rules and requirements, and on this basis we can mention three fundamental types of fundamentalism: passive fundamentalism, pragmatic fundamentalism, and promised believing fundamentalism. The Jewish fundamentalists, while dividing into different groups, have the same ultimate goals, and the difference between the aforementioned species is a tool, method, and time-space detection. Of course, in addition to the intra-religious components, the alignment or opposition to political movements, the role played by the policies of the Zionist regime, and also the attention to the adoption of pragmatic positions of some of these groups, one can well categorize and why certain positions in different types of fundamentalism Explaining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Islamic schools
  • 1979 Iranian
  • Revolution
  • cooperation norm
الف- فارسی

-    آسابرگر، آرتور، (1379)، روشهای تحلیل رسانه، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

-    المسیری، عبدالوهاب، (1378)، گروه کارکردی یهودی و دولت کارکردی صهیونیست، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، شماره 2.

-    پاکتچی، احمد و حسین هوشنگی، (1390)، بنیادگرایی و سلفیه: بازشناسی طیفی از جریانهای دینی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

-    ژیلبرشتاین، لاورنس یُت، (1389)، بنیادگرایی یهودی، ترجمه شجاع احمدوند، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

-    درخشه، جلال و کسری صادقی‌زاده، (1393)، چالش‌های ساختاری رژیم صهیونیستی (با تاکید بر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

-    درخشه، جلال و سیدمحمدمهدی حسینی فائق، (1396)، بنیادگرایی یهودی و ساختار سیاسی اسرائیل (سرگردانی میان بازگشت و تبعید)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)

-    گل محمدی، احمد، (1383)، جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران: نشرنی.

-    گیدنز، آنتونی، (1382)، فراسوی راست و چپ، محسن ثلاثی، تهران: علمی.

-    لاستیک، یان، (1389)، سیاست، نهادها و فرهنگ گوش آمونیم، در: ژیلبرشتاین، لاورنس (1389). رویکرد مقایسه ای به بنیادگرایی یهودی، احمدوند، شجاع، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

-    ماضی، محمد، (1381)، دین و دولت در اسرائیل، ترجمه سید غلامرضا تهامی، تهران: سنا.

-    موحدیان عطار و دیگران، (1388)،  گونهشناسی اندیشه منجی موعود در یهودیت: گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

-    هی وود، آندره، (1379)، درآمدی برایدئولوژی‌های سیاسی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

-    یتیس، کایل، (1374)، دین یهود در جهان مذهبی، جلد دوم، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

 

ب- انگلیسی

-        Almond GA, Appleby RS, Sivan E, (2003), Strong Religion: The Rise of Fundamentalisms around the World, Chicago: University Chicago Press.

 -        Barker e, (1999), in: b vilson & j. cresswell (eds) New Religious Movement, London: Routledge.

-        Das Judenthum, (1902), in: Kohler, Kaufmann (2011).CHOSEN PEOPLE, Jewish Encyclopedia, in: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4355-chosen-people.

 -        Don-Yehiya, Eliezer, (2014), “Messianism and Politics: The Ideological Transformation of Religious Zionism”, Israel Studies, Vol. 19, No. 2.

 -        Dulles, A. (2003),”Fundamentalism”, New Catholic Encyclopediam 2 nd ed., V. 6.

-        Emerson Michael and David Hartman, (2006),“The Rise of Religious Fundamentalism”, Annual Review of Sociology, Vol. 32.

 -         Filc, Dani, (2010), The Political Right in Israel: Different Faces of Jewish Populism, Routledge.

 -        Friedman, Menachem, (1993), Jewish Zealots: Conservative Versus Innovative, in: Silberstein J Laurence (Ed) (1993), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective, chapter9, New York: New York University Press.

 -        Graetz, Michael (2008), Encyclopedia Judaica: Good & Evil, in: http://www.jewishvirtuallibrary.org/good-evil.

 -        Harris, H.A, (1998), Fundamentalism and Evangelicals, Oxford: Oxford University Press.

 -        Juergensmeyer M, (2003), Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, Berkeley: University Calif. Press. 3rd Ed.

 -        Kohler, Kaufmann, (2011).CHOSEN PEOPLE, Jewish Encyclopedia, in: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4355-chosen-people.

 -        Koller, Aron, (2014), Esther in Ancient Jewish Thought, New York: Yeshiva University.

 -        Lustick, Ian, (1988), For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel, New York: Council on Foreign Relations Press.

 -        Marti, J. L, (2007), Religious Fundamentalism and Deliberative Democracy. Democracy and Fundamentalism, 3.in: http://www.tampereclub.org/e-publications/ vol3_marti.pdf  (last access in: 17/5/2017).

 -        Munson, Henry, (2014), Fundamentalism, in:   http:// www. britannica. com/ EBchecked/topic/1191955/fundamentalism.

 -        Pfeffer, Yehoshua, (2014), Five-and-a-Half Myths about Ultra-Orthodox Jews, in: http://mosaicmagazine.com/response/2014/12/five-and-a-half-myths-about-ultra-orthodox-jews/.

 -        Pedahzur, Ami and Leonard Weinberg, (2005), Religious Fundamentalism and Political Extremism, London: Frank Cass.

 -        Pedahzur, Ami, (2012), The Triumph of Israel's Radical Right, Oxford: University Press.

-        Shahak, Israël, Mezvinsky, ‎Norton, (2004), Jewish fundamentalism in Israel, Pluto Press.

 -        Salzman, Michael, (2008), “Globalization, Religious Fundamentalism and the Need for Meaning”, International Journal of Intercultural Relations, Volume 32, Issue 4.

 -       Silberstein .J, Laurence, (Ed) (1993), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective, New York: New York University Press.

 -        Weitzman, Gideon, (2004), In those days, at this Time: Essays on the Festivals, Based on the Philosophy of Rav Kook, Jerusalem: Grow Publications.

 -        Zeidan, David, (2006),“Jerusalem in Jewish Fundamentalism”, Evangelical Quarterly, Vol. 78 Issue 3.