تحلیل دو سطحی از ژئوپلیتیک واگرایی روابط ‌ایران و پاکستان (سناریوهای آینده این روابط و ارائه‌ راهکارهای همگرایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

چکیده

مطالعه و شناسایی عوامل تأثیر‌گذار بر روابط ژئوپلیتیکی(‌همگرایی و واگرایی) از اولویت‌های اصلی جهت برقراری روابط خارجی مطلوب با همسایگان و دیگر کشورهای جهان است. روابط منطقه‌ای دو کشور همسایه و دوست- ایران و پاکستان، با وجود زمینه‌های متعدد همگرایی، در حال حاضر از جنبه‌های گوناگون واگرایانه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن با مراجعه به منابع معتبر کتابخانه‌ای‌، علل و زمینه‌های اصلی واگرایی روابط ژئوپلیتیکی دو کشور تحلیل و توصیف شده است. مقاله با تقسیم عوامل واگرایی دو کشور به دو سطح اصلی(عواملی ‌‌که به طور سُنتی در واگرایی دو کشور دخیل‌اند) و هم‌تکمیلی(‌نقش اصلی و اساسی عربستان سعودی ‌در ادامة منازعات دو کشور، اختلافات دو کشور در افغانستان، ‌‌نوع برخورد و منطق ایران در منازعات هند و پاکستان) روابط واگرایی دو کشور را شرح و بسط می‌دهد؛ سپس بر اساس تلفیقی از سطوح دوگانه، عواملی نظیر: 1‌) لزوم تش‌زدایی روابط ایران با عربستان سعودی؛2) اهمیت حل بحران سیاسی افغانستان؛3) اهمیت جایگاه(انرژیک)‌ ایران در روند همگرایی هند و پاکستان و 4) مشارکت دوجانبه در سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی‌، را به عنوان گزینه‌های همگرایی روابط، پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two-level analysis of the divergence geopolitical Iran and Pakistan (Scenario of relations future Explained; an array of solutions based on the convergence)

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Mohammadi 1
  • ebrahim Ahmadi 2
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the reality of geopolitical relations Iran and Pakistan. This article attempts to answer the question that is obstacles fundamental to convergence of geopolitical relations of Ira On what is basis? How can the two countries, to minimize tensions between, Convergence relations have experience? The above article the factors affecting in geopolitical relations Iran and Pakistan is divided into two main levels and supplement and in the end Based on a combination of the two levels; the need for détente with Saudi Arabia, Help solve the political crisis in Afghanistan, Iran's role in the convergence of India and Pakistan on the basis of mutual dependencies, Deepening trade and economic relations between the two countries and participate actively in regional and global groupings is The proposed solutions two countries have to convergence achieve. The above study is descriptive-analytic and information you need, based on library method and Collected to Referring trusted sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • " Pakistan
  • "Geopolitics
  • " Convergence
  • "Convergence