تحلیل روند منطقه‌گرایی در آمریکای لاتین بر اساس نظریه‏ های روابط بین‏ الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

هدف اصلی این مقاله پرداختن به روند منطقه­ گرایی در آمریکای­لاتین به عنوان یکی از مناطق مهم و راهبردی جهان، از دیدگاه­ های مختلف نظری روابط بینالملل می­باشد. از همین رو این پژوهش از میان جریانات نظری روابط بین‌الملل دو دیدگاه نظری واقع­گرایی و لیبرالیزم را از جریان اصلی و دیدگاه سازه­انگاری را از جریان غیراصلی رشته به عنوان مبنای تئوریک بحث قرار داده و سعی می­نماید از منظر این دیدگاه‌ها روند منطقه‌گرایی آمریکای لاتین را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. برای رسیدن به این هدف در مبحث نخست این مقاله روند منطقه­ گرایی در حوزه آمریکای لاتین را با توجه به شاخص‌های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم ­داد و سپس در سه مبحث بعد، این روند منطقه­ گرایی را با توجه به کثرت­گرایی تئوریک مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به این نتیجه خواهیم ­رسیدکه از منظرهای نظری گوناگون، روند منطقه­ گرایی آمریکای لاتین به لحاظ توجه به روند منطقه ­گرایی، هدف منطقه­گرایی، نوع کنشگران و کنش آن­ها و همچنین نوع روش تحلیل به طرق مختلفی معنا و تفسیر می­شود. این پژوهش از روش تحلیلی­- ­­مقایسه‌ای و به لحاظ گردآوری اطلاعات از منابع استنادی و مجازی استفاده خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Integration in Latin America from the Perspective of the Theories of International Relations

نویسنده [English]

  • Elham Rasoli Sani Abadi
چکیده [English]

Abstract
The main goal of this paper is the explanation of the integrations process in Latin America from International Relations Perspectives. These perspectives are realism and liberalism from the Main Stream and constructivism from reflectivist theories. So, in the first section of this paper we explain the concept of region and regionalism and then we show the main indicators of regional integration in Latin America. Finally we conclude that different International Relations theories such as realism and liberalism and constructivism provide different analysis and explanations about regional integration Latin America.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration
  • Latin America
  • Realism
  • liberalism
  • constructivism
- استیل، برنت، ( 1392 )، امنیت هستیشناختی در روابط بینالملل، مترجمان: جلال دهقانی
فیروزآبادی و فرزاد رستمی و محمدعلی قاسمی، تهران، مطالعات راهبردی.
- آیکنبری، جی.جان، ( 1383 )، تنها ابرقدرت: هژمونی آمریکا در قرن 21 ، ترجمه عظیم فضلیپور، تهران، ابرار.
-برچیل، اسکات و اندرو لینکلیتر و دیگران، ( 1391 )، نظریههای روابط بینالملل، تهران، میزان.
در « آمریکای لاتین: انسانشناسی و فرهنگ » ،( -بوغیری، سعیده ( 1391 http://www.anthropology.ir.
- بوزان، بری و اولی ویور، ( 1388 )، مناطق و قدرتها: ساختار امنیت بینالملل، ترجمه رحمن قهرمانپور، تهران، مطالعات راهبردی.
-بوید، ریچارد گو و بنو گالجارت، ( 1389 )، منازعه سیاسی و توسعه در شرق آسیا و آمریکای
لاتین، ترجمه علی بی نیاز، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارتامور خارجه.
نظمهای منطقهای: امنیتسازی ،« قدرتهای بزرگ و نظمهای منطقهای » ،( - پاپایانو، پل، ( 1392
در جهان نوین، گردآورندگان: پاتریک لیک و مورگان، ترجمه جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران، انتشارات راهبردی.
- چرناف، فرد، ( 1388 )، نظریه و زیرنظریه در روابط بینالملل، مترجم: علیرضا طیب، تهران، نشرنی.
، جهانیشدن سیاست:روابط بین الملل در عصر نوین، جلد 1 ،« لیبرالیسم » ،( - دان، تیم، ( 1388
گردآورندگان: جان بلیس و استیو اسمیت، ترجمه: ابوالقاسم راهچمنی، تهران، موسسه ابرار معاصر.
در جهانیشدن سیاست: روابط بینالملل، « رئالیسم » ،( - دان، تیم و برایان سی اشمیت، ( 1388
عصر نوین، جلد 1، گردآورندگان: جان بلیس و استیو اسمیت، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، موسسه ابرار معاصر.
مطالعات اوراسیای ،« تحول در نظریههای منطقهگرایی » ،( - دهقانی فیروزآبادی، جلال، ( 1388
. مرکزی(ویژه همایش منطقهای)، سال دوم، شماره 5
امنیت هستیشناختی در سیاست خارجی جمهوری » ،( - دهقانی فیروزآبادی، جلال، ( 1388  فصلنامه بینالمللی روابط خارجی، سال اول، شماره 1 ،« اسلامی ایران
-رفیعی، رفیع، ( 1374 )، برزیل،تهران، موسسه چاپو انتشاراتوزارتامور خارجه.
( 182 فصلنامه ی پژوهش های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره 10 ، پاییز 93 (پیاپی 40
رابطه حکمرانی با شاخصهای توسعه » ،( - شاه آبادی، ابوالفضل و عبد ا... پورجوان، ( 1391  فصلنامه علوم اجتماعی، سال نهم شماره 2 ،« اقتصادی اجتماعی کشورهای برگزیده
بازار مشترکجنوبدر آمریکای لاتین (مرکوسور) » ،( - شفیعی، نوذر و فاطمه رضایی، ( 1391
. ماهنامه اطلاعات سیاسی/ اقتصادی، شماره 287 ،« جامعه امن نوظهورجهان شدن، توسعه و مدیریت جدید حکومتی (تجربه آمریکای » ،( - عبدالهی، محسن، ( 1390
. فصلنامه سیاست، دوره 41 ، شماره 1 ،«( لاتین
-عبدا... خانی، علی، ( 1389 )، نظریههای امنیت، تهران، موسسه ابرار معاصر.
- کاتزنشتاین، پیتر، ( 1390 )، فرهنگ امنیت ملی، هنجارها و هویت در سیاست جهانی، مترجم: محمدهادی سمتی، تهران، مطالعات راهبردی.
فصلنامه پژوهشهای ،« اهمیت ژئوپلتیک آمریکای لاتین » ،( - کوهنی تفرشی، امیر، ( 1390  منطقه ای، شماره 8
- گریفیتس، مارتین، ( 1388 )، دانشنامه روابط بینالملل و سیاست جهان، مترجم: علیرضا طیب،
تهران، نشر نی.
- لیک، پاتریک و مورگان، ( 1392 )، نظمهای منطقهای: امنیتسازی در جهان نوین، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، تهران، انتشارات راهبردی.
- لینکلیتر، اندرو، ( 1385 )، لیبرالیسم در روابط بینالملل، ترجمه: علیرضا طیب، تهران، دفتر
مطالعات سیاسی و بینالمللی.
-مشیرزاده، حمیرا، ( 1385 )، تحول در نظریههای روابط بینالملل. تهران، سمت.
-مورگنتا، هانس.جی، ( 1380 )، سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، سمت.
- میرز، دیوید، ( 1392 )، مدیریت مناقشه منطقهای در آمریکای لاتین در نظمهای منطقهای:
امنیت سازی در جهان نوین، گردآورندگان: پاتریک لیک و مورگان، مترجم: سیدجلال دهقانی
فیروزآبادی، تهران: انتشارات راهبردی.
فصلنامه پژوهشهای منطقهای، ،« آمریکای لاتین: هویت و تمدن » ،( - نوروزی، رسول، ( 1390  شماره 8
- ونت، الکساندر، ( 1386 )، نظریه اجتماعی سیاست بینالملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران:
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
ساختار تحلیل روند منطقهگرایی در آمریکای لاتین بر اساس نظریههای روابط بینالملل 183
-ونت، الکساندر، ( 1384 )، اقتدارگریزی چیزی است که دولتها خودشان آن را میفهمند؟ در
اندرو لینکلیتر، جامعه و همکاری در روابط بینالملل، ترجمه: بهرام مستقیمی، تهران: وزارت امور
خارجه.
- Bresser, P, (1999), Reforming the State: Managerial Public Administration
in Latin America. Boulder, CO, Lynne Rienner.
- Bruckmann, M, (2010), “Alternative Visions of the Indigenous People’s
Movement in Latin America: Reflections on Civilization and Modernity”, Social Change, no 4.
- Doyle, M, (1997), Ways of War and Peace: Realism, Liberalism and
Socialism, New York, Norton.
- Fearon, J and Wendth, A, (2005), “Rationalism V. Constructivism: A
skeptical View”, in Handbook of International Relations, London, Sage Publication.
- Giddenes, A, (1994), Risk, Trust and Reflexivity in U.Beck, Palo Alto, CA,
Stanford University Press.
- Giddenes, A, (1991), Modernity and Self Identity: Self and Society in the
Late Modern Age, Cambridge, Polity.
- Griffiths, M, (1999), Fifty Key Thinkers In International Relation, London, Routledge.
- Griffiths, M, (2007), International Relations Theory for the 21 Century,
London and New York, Routledge.
- Guillanme, X, (2002), “Foreign Policy and Politics of Alterity: A Dialogical
Understanding International Relations”, Millennium, Vol 31, No 1, 115-136.
- Harry, V, (2002), Politics of Latin America, Oxford University Press.
- Hettne،B، A Inotia and O Sunkel, (1999- 2001), “The New Regionalism
Series”, (vol. I-V), London, Macmillan Press.
- Houghton, P, (2007), “Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision
Making: Toward a Constructivist Approach”, Foreign Policy Analysis, Vol 31, 24-45.
- Hurrell، A, (1995), Regionalism in Theoretical Perspective, in Louis
Fawcett and Andrew Hurrell, eds., Regionalism in World Politics: Regional
Organization and International Order, Oxford and New York, Oxford
University Press.
- Jessop, B, (2003), The Political Economy of Scale and the Construction of
Cross Border Micro – Regions، in Fredrik Soderbaum and Timothy Shaw, eds.,
Theories of New Regionalims: A Palgrave Reader, London, Palgrave.
- Katzenstein, P, (1996), National Security: Norms and Identity in World
Politics, New York, Columbia University Press.
- Katzenstein, P, (2004), A World of Regions، Asia and Europe, Cornell,
Cornell University press.

- Kinnvall, K, (2004), “Globalization and Religious Nationalism: Self,
Identity and Search for Ontological Security”, Political Psychology, Vol 25,No 5, pp148.
- Lebow, R, (2004), “Constructive Realism”, International Studies Review, Vol 6, No 21, Pp 346-360.
- Lutterbeck, D, (2012), “Arab Uprisings, Armed Forces, and Civil􀀀Military
Relations”, Armed Forces & Society, Vol. 1, No. 1, Pp 1-25.
- Mersheimer, J, (1995), “The False Promise of International Institution”, International Security, Vol 19, No 3.
- Mitzen , J, ( 2006), “Ontological Security in World Politics and Security
Dillamma” European Journal of International Relations, Vol. 12(3): 341–370.
- Mitzen, J, (2006), “Anchoring Europe’s Civilizing Identity: habits,
Capabilities and Ontological Security”, Journal of European Public Policy, Vol 13,No 2 ,pp265.
- Morgenthau, H, (1985), Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York, Knopf.
- Neumann, Iver B, (2003), A Region – Building Approach, in Fredrik
Soderbaum and Timothy Shaw, eds., Theories of New Regionalims, A Palgrave
Reader, London, Palgrave.
- Oneil, B, (2001), Honor, Symbols and War, MI, University of Michigan Press.
- Philips, A, (2007), “Constructivism” in Martin Griffiths, International
Relations Theory for the 21 Century, London and New York, Routledge, 60-75.
- Steele, B, (2002), “Ontological Security and the Power of Self Identity”,
Review of International Studies, Vol 31, No 3, pp524.
- Tavares, R, (2004), “The State of the Art of Regionalism: The Past، Present
and Future of a Discipline”, available at: Unpanl. Un. org/ intradoc/ groups/
public/ documents/ Nispacee/ UNPANO 18784.
- Walt, S, (1987), The Origins of Alliance, Ithaka, Cornell University.
- Walt, S, (1991), “The Renaissance of Security Studies”, International
Studies, Vol. 35, No. 2.
- Waltz, K, (1979), Theory of International Politics, London, Addison- Wesley.
- Zehfuss, M, (2002), Constructivism in International Relations: The Politics
of Reality. Cambridge, Cambridge University Press.