نقش رسانه‌های اجتماعی جدید و شبکه‌سازی در انقلاب ۲۵ ژانویه مصر و بحران‌های پس از آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی نوین از جمله رسانه ­های اجتماعی، سایت­ های شبکه ­های اجتماعی و محتوای تولید شده توسط کاربر، در حال تغییر چشم ­انداز گفتمان سیاسی در بحران ­ها و محیط ­های پس از درگیری هستند. کاربرد این ابزارها می­تواند روش­ هایی که ایده­ ها گسترش می­یابند و در درون جوامع منتشر می­شوند را دگرگون ­کند. فناوری­های نوین می­توانند ارتباط موثر و پایدار بین افراد، اجتماعات، جنبش­ها و افراد ذینفع درگیر در مدیریت بحران­ها را تسهیل کنند. فرضیه پژوهش پیش‌رو این است که نقش­آفرینی رسانه ­های نوین نظیر اینترنت، شبکه­ های اجتماعی (فیس­بوک، توئیتر)، تلفن همراه (پیام­دهی متنی)، وبلاگ­ها، پست­الکترونیکی و چت­روم­ ها، عامل شکل­ گیری شیوه جدید مشارکت سیاسی در بین شهروندان (عمدتاً جوانان) این کشور بوده است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، جوانانی که از مشکلاتی چون بیکاری، فساد و استبداد رنج می­بردند و از فناوری­های نوین ارتباطی استفاده می­کردند، نقش مهمی در رهبری و مدیریت این انقلاب ایفا کرده­اند و عملاً آغازگر موج اعتراضی مصر بوده­اند.
در این پژوهش قصد داریم با توجه به مبحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کشور مورد بررسی یعنی مصر، به مقطع زمانی انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ بپردازیم که در آن به واسطه نقش ابزارها و شبکه­های ارتباطی نوین، میدان­های عمل جدیدی برای کنشگری سیاسی فراهم­شد. پس از آن با در نظرگرفتن ظرفیت محدود این پژوهش، به شرایط و اوضاع در حال تغییر این کشور می­پردازیم و این موضوع را بررسی می­کنیم که چگونه فرصت سیاسی ایجاد شده در این کشور در اثر حوادث و تحولات، دچار چالش شده ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of new Social Networks in the Egypt 2011 January 25 Revolution and the Ongoing Crises

نویسندگان [English]

  • Abo Mohammad Asghar Khani
  • Fatemeh Ghorbani
  • Mehrdad Halal Khor
چکیده [English]

Abstract
The new mass communications technology, such as social media and network, began a different era for spectrum of political discourses in the term of contents, dealing with crises and influences on the recent surroundings. Usage of these devices and technologies could change the style of promotion of ideas in the society. New technology can facilitate the effective interaction between individuals, groups, movements and beneficiaries in handling of crises. In this research, the hypothesis is referring to the new political participation by means of new social media like internet, social network (face book, twitter), cell phones, weblogs, chat rooms and Emails.
     In a political sociological perspective, a great number of young, unemployed Egyptians who had suffered from the tyranny of Mubarak took advantages of the new communicational tools and lead the process of a protest. This research will concentrate on the role of these new tools as accelerator of Egypt 2011 January 25 uprising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 25 January revolution
  • Social Movements
  • New Media
  • Cub
  • Ekhvan al muslemin
- ابراهیمیخوجین، محمدتقی، ( 1392
«؟ دموکراسیخواه
http://fa.merc.ir/View/tabid/127/ArticleId/2129/.aspx
،« بررسی نقش جامعه مدنی در تحولات اخیر خاورمیان ه » ،( - ابوطالبی، فرنوش، ( 1390
.http://peace-ipsc.org/fa : مرکز بینالمللی مطالعات صلح، در دسترس در سایت
فصلنامه « گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمین هه ا » ،( - احمدیان، حسن، ( 139 
روابط خارجی، سال چهارم، شماره اول.
- ازغندی، علیرضا، ( 1377 )، ارتش و سیاست، چاپ دوم، تهران: نشر قومس.
ترجمه محمد نجفآبادی فراهانی، منب ع: ،« بدهکاری ما به مصر » ،( - اوغلو، عاصم، ( 1391
. 1391 ، سال دهم، شماره 2661 /3/ پروجکت سیندیکیت، روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه 21
فصلنامه پژوه شهای ،« انقلاب مصر و چش مانداز آینده آ ن » ،( - بیکی، مهد ی، ( 1390  منطقهای، شماره 6
مشکلات اقتصادی و چش مانداز بی ثباتی سیاسی در » ،( - حافظیان، محمدحسین، ( 1387
فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال پانزدهم، شماره 3و 4، در دسترس در این سایت: ،« مصر
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&semid=1 507
،« جهانیشدن و مناسبات دولت- جامعه در مصر » ،( - حافظیان، محمدحسین، ( 1389
. فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 7
- دلاپورتا، دوناتلا و ماریو دیان ی، ( 1383 )، مقدم های بر جنب شهای اجتماع ی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
در دسترس در سایت: ،« دولت بناپارتی » ،( - صالحی، سیدجواد، ( 1392
http://fa.merc.ir/View/tabid/127/ArticleId/2144/.aspx
- کاستلز، مانوئل، ( 1380 )، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهن گ(ظهور جامعه شبکهای)، جلد اول، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران انتشارات طرح نو.
- کریمی، علی، ( 1390 )، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قوم ی، تهرا ن: انتشارات سمت.
در دسترس در سایت: ،« کودتای نرم ارتش؛ مصر بعد از مرسی » ،( - کریمی، حامد، ( 1392
( 110 فصلنامه ی پژوهش های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره 10 ، پاییز 93 (پیاپی 40
http://siasatema.com/vdch-wni.23niwdftt2.html
مجله ره آورد نو ر، ،« فرهنگ و هویت در جامعه شبک های » ،( - مددپور، محم د، ( 1383  شماره 9
در دسترس در ،« فراز و فرود اخوا نالمسلمین در مص ر » ،( - ملایی(ال ف)، اعظ م، ( 1392
سایت: http://fa.merc.ir/View/tabid/127/ArticleId/2237/.aspx
در دسترس در سایت: ،« دلایل شکست مرسی در مصر » ،( - ملایی(ب)، اعظم، ( 1392
http://fa.merc.ir/View/tabid/127/ArticleId/2112/.aspx
- واعظی، محمود، ( 1390 )، بحرانهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی در خاورمیانه، تهرا ن:
- Abdulla, Rasha A (2005) “Taking the E-train: The Development of the
Internet in Egypt”, Global Media and Communication; Volume 1(2):149-165.
- Abdulla‚Rasha, (2013)‚“Mapping Digital Media: Egypt”‚available at:
- Ameen Shaheen, Hiba, (2002), “The Development of New Media in Egypt
and its Effects on Local Realities”, Study Presented at the Conference on the
New Media and Change in the Arab World, Faculty of Arts Ain-Sahm
University/February2002.
- Amin Azab, Nahed, (2012), “The Role of the Internet in Shaping the
Political Process in Egypt”,International Journal of E-Politics3(2),pp31-51.
- Balata, Sundus, (2011), ”The Egypting Uprising:A Movement in The
Making”,I&I Vol.4 No.1 Pp 60-81, available at: http://ssrn.com/abstract =1986448.
- Beaumont, P, (2012, January 14), Egypt: one year on, the young heroes of
Tahrir Square feel a chill wind. The Observer. Retrieved from
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/15/tahrir-square-elbaradei-protesters
- Beckett,C.(2011),”Political Social Media in Egypt is now a joke”,
Polis,available at:http://www.charliebeckett.org/?p=4076.
- Ben‚ Smith, (2013)‚“Coup in Egypt”‚ International Affairs and Defence
Section‚available at:
- Boyd, D, (1977), “Egyptian Radio: Tool of Political and National
Development’, Journalism Monographs55(3): 501–7, 539.
- Castells, M, (2007), “Communication Power and Counter-power in the
Networked Society”, International Journal of Communication, 1.
- Castells‚ Manuel, (2009)‚ Communication Power"‚ published in the United
States by Oxford University Press Inc, New York.
- Colombo‚ Silvia& Meringolo‚ Azzurra, (2013)‚“Egypt: back to Square
One?”‚ IAI WORKING PAPERS‚pp1-13.
- Danielle Goodman‚ Sarah, (2011)‚”Social Media:The Use of Facebookad
Twitter to Impact Poiticl Unrest in the Middle East through the Power of
Collaboration”‚ A Senior Project Presented to the Faculty of the Journalism
Department California Polytechnic State University‚Sun Luis Obispo in the
Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Bachelor of Science in
Journalism‚ June 2011.
- El Gamal,H.(2010), ”Network Society: A Social Evolution Powered by
youth”, Global Media Journal Arabian Edition,1(1).
- El-Hennawy, N, (2011),”Looking to Consolidate its Influence, Brotherhood
Takes to the Media”, Egypt Independent, available at:http://www. almasryalyoum.
com/ en/node/572181.
- Ezbawy, Yusery Ahmed, (2012),”The Role of the Youthʼs New Protest
Movements in the January 25th Revolution”, IDS Bulletin Volume 43 Number 1
January 2012, pp 26-36.available at: onlinelibrary.wiley.com.
- Foreign, Affairs, (2011), “The New Arab Revolt: What Happened, What
Means, and What Comes Next”, available at: www.foreignaffairs.com.
- Harlow‚ Summer & Johnson‚ Thomas J‚ (2011)‚ “Overthrowing the Protest
paradigm? How The New York Times‚ Glibal Voices and Twitter Covered the
Egyption Revolution”‚ International Journal of Communication.
- Hussein, A. (2012, February 3), Port Said fans blame Security, Infiltrators for
Match Violence. Egypt Independent. Retrieved from http://www.egyptindependent
.com /node/636151
- Interview with Manuel Castells, (2011),”The Popular Uprising in the Arab
World Perhaps Constitute the Most Important Internet-led and Facilitated
Change”, February 2011/By Jordi Rovira.
- Iskander‚ Elizabeth‚ (2011)‚”Connecting the National and virtual:Can
Facebook Activism Remain Relevant After Egypt’s January 25 Uprising?”‚
International Journal of Communication, 5(2011), pp1225-1237.
- Kassem, Chebib‚ Nadine & Minatullah Sohail‚ Rabia, (2011)‚”The Reasons
Social Media Contributed To The 2011 Egyption Revolution”‚ International
Journal of Business Research and Management‚Volume(2):Issue(3)‚pp139-6.
- Khalifa‚Mahmoud‚(2011)‚”The Role of Information Technology in
Defeating the Arab Regimes: Facebook2.0 Arab Presidents”‚ available at:
www.ifla.org
- Khamis, Sahar, (2011), “The Transformative Egyptian Media Landscape:
Changes,Challenges and Comparative Perspectives”, International Journal of
Communication5(2011),pp1159-1177.
- Lesch, Ann M, (2011) “Egyptʼs Spring: Causes of the Revolution” , Middle
East Policy Council, Vol. XVIII, No.3, Fall 2011, pp35-48, available
at:www.mepc.org/journal/…/Egypts-spring-causes-revolution.
- Mazlumi Far, Behrouz& Salimi,Maryam, (2012), “Reviewing The Role of
Facebook in Egyptian Revolution in February 2011”, vol.1, No.1, 2012, pp 76-
87, available at: www.ajssh.leena-luna.co.jp.
- MENA-OECD Investment Programme (December 2011),”Socio-Economic
Context and Impact pf the 2011Events in the Middle East and North Africa
Region”, available at:www.oecd.org/mena/investment/49171115.pdf.
- Naguib,R.(2011), “A year in Review: the SCAF Rules in 93 Letters, Egypt
Independent, available at: http: //www.almasryalyoum.com/en/node/575366.
- Rinke‚ Eike M& Roder‚ Maria‚ (2011)‚ “Media Ecologies‚ Communication
Culture‚ a Temoral-Sptial Unfolding: Three Components in a Communication
Model of the Egyptian Regime Change”‚ International journal of
Communication 5(2011)‚pp 1273-1285.
- http://did.ir/reader/?cn=2C373E7