بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر میزان هویت ملی (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی میزان هویت ملی جوانان به عنوان مهمترین، مشروعترین و فراگیرترین نوع
هویت جمعی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر آن، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد اهتمام
جامعه شناسان و اندیشمندان حوزه سیاست بوده است و دغدغه ی اصلی در این زمینه، حفظ و
افزایش احساس تعلق و تعهد شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان به نمادهایی چون تاریخ،
فرهنگ، سرزمین و نظام سیاسی میباشد. یکی از مواردی که کمتر مورد تدقیق نظری و تجربی
قرارگرفته، تأثیر شبکه های اجتماعی بر هویتملی افراد است. شبکه هایی که بر ارتباطات و
تعاملات درون گروهی و برون گروهی افراد احاطه شده و به نظر می رسد بر میزان هویت ملی و
انسجام ملی آنان تأثیرگذار باشد. لذا این پژوهش به دنبال بررسی و مطالعه ی این مسأله است که
آیا شبکه های اجتماعی میتواند بر هویت ملی دانشجویان تأثیرگذار باشد و میزان آن چه اندازه
است؟ روش بهکار رفته در این پژوهش، پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه در
1392 استخراج، اعتبار آن، به - میان 294 نمونه از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 93
روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شد و از طریق نرم افزار
تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این مطالعه نشان میدهد رابطه ی شبکه های برون SPSS22
گروهی با ابعاد چهارگانه ی هویت ملی؛ یعنی هویت فرهنگی- اجتماعی؛ تاریخی، سیاسی و
سرزمینی معنادار و قوی میباشد و شبکه های مذکور به ترتیب بر هویت فرهنگی- اجتماعی؛
هویت سیاسی؛ هویت تاریخی و هویت سرزمینی بیشترین تأثیر را داشته اند. همچنین با وجود تأثیر
شبکه های اجتماعی درون گروهی بر هویت سیاسی و فرهنگی- اجتماعی، مقدار کل بدست آمده،
وجود رابطهی میان هویت ملی دانشجویان و شبکه های درون گروهی را تأیید نکرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Networks on the National Identity (Case Study: Isfahan University Students)

نویسندگان [English]

  • Amir Masood Shahram nia
  • Razie Mehrabi Koshki
  • Mahdie Poor ranjbar
چکیده [English]

Evaluation of the youth national Identity as the most vital, the most legitimate and
the most common type of collective identity, and the study of the factors influencing
it, is one of the issues that have been the constant concern of sociologists and
political thinkers. The main concern in this respect is to preserve and enhance the
citizens’, especially the youth, sense of belonging and commitment to concepts such
as history, culture, state and the political system. One of the things that have come
scarcely into theoretical and empirical examination is the impact of social
networking on a National Identity. Networks intensely touch the intra-group and
inter-group interactions and communications of people and seem to influence
national identity and national consolidation.
This study aims to investigate the issue of whether social networks can affect
students’ national identity and how much they do so. The method used is survey
and data were collected using questionnaires distributed among a sample of 294
university students in 2013-2014. Their reliability was calculated in formal
methods, and their validity was assessed using Cronbach's alpha, and finally,
they were analyzed by 22SPSS software.
The findings of this study suggest that there is strong and significant
relationship between inter-group networks and four dimensions of national
identity, namely, the socio-cultural, historical, political and territorial identity.
The abovementioned networks have more impact on the socio-cultural, political,
historical, and territorial identity, respectively. Also, despite the impact of intragroup
social networks on political and socio-cultural identity, the total value did
not confirm any correlation between students’ national identity and intra-group
networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Strong Connections
  • Weak Connections
  • Social networks
  • National Identity