تعامل ساخت فرهنگ با توسعه ی سیاسی در فرهنگ سیاسی شیعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

توسعه سیری است که متضمن بهبود مداوم همه ی عرصه های زندگی انسانی اعم از مادی و
معنوی میباشد و انسان میبایست در غایت توسعه به حیاتی متکی به توانایی های خود و فرهنگ
انسانی خویش به همراه گسترش دایره ی انتخاب مثبت دست یابد. توسعه از دو جهت تاریخی و
اهداف توسعه قابل بررسی است که در سیر خطی جبری اندیشه ی اسلامی آن را به چالش
می کشاند، ولی در سیر فرهنگی- آرمانی، توسعه اساساً یک فرایند منحصر به فردی است که ضمن
بهره گیری از مخرج مشترک اصول عقلانی و ثابت توسعه با توجه به فرهنگ آن جامعه قابل بهره
برداری و وصول میباشد.
فرهنگ هویتی انسانی دارد و قوام آن به آگاهی عزم و اراده ی انسا نها وابسته می باشد.
انسان هایی که کلیدی ترین عنصر در توسعهی یک جامعه هستند. لذا توسعه یافتگی، که یک
تصمیم سیاسی و حکومتی است، نیاز به زمینه سازی های فرهنگی دارد. نگاه به انسان، جامعه، دین،
زندگی و زمان میتواند عامل مهمی در تحلیل و تفسیر منطقی توسعه ی سیاسی از یک طرف و بقاء
نهادینه شدن سیاست از طرف دیگر باشد.
در این میان، فرهنگ سیاسی شیعه که پیوند منطقی وتعامل مثبت دیانت وسیاست را مد لحاظ
قرار میدهد معتقد است که میتوان با عناصر و مولفه های بنیادین عقلانیت، آزادی و اجتهاد پویا
ضمن حفظ مبانی و اصول دین مبین اسلام، کارآمدی و کارایی آن را در عرصه ی عام توسعه و
خاص توسعه ی سیاسی ارتقا بخشید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Building Culture on Political Development in the Shiite Political Culture

نویسنده [English]

  • Abbas ali Rahbar
چکیده [English]

Development is a course ensuring constant improvements in all realms of human
life, both material and spiritual, humans should, in ultimate development, achieve
a life relying upon their abilities and human culture along with expansion of circle
of positive options. Development could be discussed both historically and in terms
of developmental goals and is challenged by the Islamic thought in a compulsory
course, but in the cultural-ideal course, development is fundamentally a unique
process which not only benefits from the common denominator of the rational,
fixed principles of development, but may also be applied given the social culture.
Culture is a human entity and its survival depends on humans' awareness,
determination and will – the humans who are the key elements in a society.
Therefore, achieving well-developed conditions, which is a political and
governmental decision, needs cultural foundations. Viewing humans, society,
religion, life and time can serve as an important factor in logical analysis and
interpretation of political development on the one hand, and surviving
institutionalization of politics on the other.
Meanwhile, Shiite political culture which considers a logical link and positive
interaction between religiosity and politics believes that using the fundamental
elements and components of rationality, freedom, and dynamic endeavors, one
could not only maintain the fundamentals and principles of Islam but also promote
its efficiency in relation to development in general and political development in
particular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • political culture
  • Social Structure
  • Shia Political Culture
  • Political Development
  • Rationality