فرهنگ سیاسی مطلوب در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تصمیم گیری و اداره ی یک کشور بر پایه ی
میدهد. زیرا سیاست در اصل عهده دار ساماندهی امور عمومی و همگانی است. مشاهده ی سیاست و
حکومت در کشورهای اسلامی، انسان را به این نتیجه میرساند که یکی از مسائل و آسیب های جدی
سیاست و حکومت در اغلب کشورهای مسلمان و از جمله کشور ما ایران؛ کمرنگ بودن و نقصانِ
آن هم در سطح فرمانروایان آن کشورها می باشد. « فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی »ی این پژوهش را تشکیل می دهد. همچنین سیاست و حکومت و « مسأله » یا « پروبلم » همین موضوع
بنابراین نوع ساماندهی اجتماع، تحت تأثیر فرهنگ سیاسیِ مردم و به ویژه فرمانروایان است. بنابراین
هر نوع ساماندهی مطلوبِ اجتماع برای رسیدن به اهداف الهی و انسانی، مستلزم شناخت فرهنگ
سیاسی متناسب و متناظر با نظم سیاسی مطلوب و مورد نظر از طریق دسترسی به آبشخورهای اصلی؛
آن است. تا آن جا که به کشور ما مربوط می شود یکی از این آبشخورهای اصلی منشور شیعی
حکومت یا فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر در مورد آداب ملک و تدبیر حکومت است. از این
قرار سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: مهمترین مؤلفه های فرهنگ سیاسیِ مطلوب در فرمان
امام علی(ع) به مالک اشتر کدام است؟ فرضیه ی اصلی این پژوهش نیز از این قرار است: مهمترین
است. « مصلحت عمومی » مؤلفه ی فرهنگ سیاسیِ مطلوب در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر همانا
روش تحقیق این پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Desirable Political Culture in the Order of Imam Ali (Peace be upon him) to Malik Ashtar

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Khaje sarvi
  • Hassan Zarei Mhamood Abadi
چکیده [English]

From the very beginning, The Republic Islamic of Iran was looking for reorganizing
the society and “the well-living” in order to build a society based on
justice and virtues. It that matter, the main policy is organizing the social
affairs. Policy, government and the way of organizing the society are highly
influenced by the political culture of the people and the government. In order to
reach virtual and human purposes, any successful organization of the society,
needs recognition of the desirable political culture which comes from its main
roots. In this article, it is claimed that, according to the order of Imam Ali
(peace be upon him) to Malik Ashtar, leaders presence and their hard work for
“public interests” are among the most important criteria of appropriate
political culture at the level of leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The order of Imam Ali (peace be upon him) to Malik Ashtar
  • political culture
  • public interest