آرمان جهانی اسلام در اندیشه ی فرهنگی انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 دانشگاه تهران

3 علامه طباطبائی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران یکی از متغیرهای مهمی است که در چند دهه ی اخیر منجر به ایجاد نگرش
جدید نسبت به اسلام در جهان شده است. این انقلاب بر اساس رویکرد فرهنگی در صدد ایجاد
همگرایی فرهنگی در میان جوامع اسلامی در جهان میباشد و معتقد است که؛ از مهمترین عواملی
که می تواند کشورهای مسلمان را به یک انسجام درونی و اجماع جهانی فرا خواند همانا تأکید بر
مشترکات دینی و تعامل حول آنها است. از اینرو دعوت به وحدت اسلامی بر اساس تعالیم الهی
اسلام از طرف بنیانگذار انقلاب اسلامی مطرح میشود. این امر در اصول توحید، اسلامی بو دن،
وحدت و انسجام، عدالت و مبارزه با ظلم و.. که برگرفته از اسلام و در بطن ایدئولوژی جمهوری
اسلامی است نمود مییابد و آرمان هایی نظیر اندیشه ی امامت، بسط عدالت، نابودی ظلم و ستم،
نیل به سعادت برای همه ی انسان ها و در نهایت، آرمان جهانی با کانون محوری اسلام ر ا در نظر
دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ideals of the Islamic World in Cultural Thought of Iran Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • mahdi nazemi ardakani 1
  • mahdi davoodi 2
  • ahmad ali Emami 3
چکیده [English]

Islamic Revolution of Iran is one of the most important variables in recent
decades that have led to a new attitude towards Islam in the world. The Cultural
Revolution is based on an approach to develop cultural convergence between
Islamic communities in the world and believes that the most important factors
that can make an internal coherence and consensus among Muslim nations are
religious commonalities and interactions among them. Hence, the call for
Islamic unity based on divine teachings of Islam comes from the founder of the
Islamic Revolution. This is the principle of monotheism, Islam, unity and
solidarity, justice and fighting oppression, etc., which is derived from Islam and
Islamic ideology. Such ideas and ideals of leadership, Justice, and confronting
oppression, to achieve prosperity for all humans and the universal ideals of
Islam are a central focus of the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution
  • Cultural Convergence
  • Imam Khomeini
  • the Unity
  • World ideals