نقد رهیافت های رئالیستی و ایده الیسمی دیپلماسی مدرن و امکانات سیاست خارجی فطرت گرا در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس/ گروه علوم سیاسی

چکیده

بازخوانی عالم واقع با توجه به مفهوم وامکانات" فطرت " درگاه های بسیاری را بر اندیشه ی ما خواهد گشود . امروزه در گیر و دار مشکلات عدیده ی مادی و معنوی ای که فرارویزمانه و جامعه ی ماست ، استلزام چنین رویکردی بیش از پیش احساس می شود چرا که در چنین وضعیتی ما شاهد این امر هستیم آنچه بیش از همه مورد اغماض قرار گرفته است بحث " رعایت انسان " است . بازگشت به استعدادها و اندیشه ی فطرت گرا به معنای مهیا کردن شرایط بیرونی به منظور عرصه ای جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه ی انسان است ؛ بطوریکه انسان اعتبار " مثال " پروردگار بودن را بیابد . در این مقاله در صدد برخواهیم آمد که با وارد کردن مفهوم، قوه و فعل " فطرت " در گفتمان سیاست خارجی امکاناتی را که این مفهوم خواهد توانست به روی انسان در این عرصه ببخشد و همهنگامبازدارندگی هایی را که بر آن اعمال می کند ، مورد تبیین و بررسی قرار دهیم .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

review realism andidealist approach of modern and foreign policy nature-oriented

نویسنده [English]

  • mojtaba zareei
modares university
چکیده [English]

بازخوانی عالم واقع با توجه به مفهوم وامکانات" فطرت " درگاه های بسیاری را بر اندیشه ی ما خواهد گشود . امروزه در گیر و دار مشکلات عدیده ی مادی و معنوی ای که فرارویزمانه و جامعه ی ماست ، استلزام چنین رویکردی بیش از پیش احساس می شود چرا که در چنین وضعیتی ما شاهد این امر هستیم آنچه بیش از همه مورد اغماض قرار گرفته است بحث " رعایت انسان " است . بازگشت به استعدادها و اندیشه ی فطرت گرا به معنای مهیا کردن شرایط بیرونی به منظور عرصه ای جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه ی انسان است ؛ بطوریکه انسان اعتبار " مثال " پروردگار بودن را بیابد . در این مقاله در صدد برخواهیم آمد که با وارد کردن مفهوم، قوه و فعل " فطرت " در گفتمان سیاست خارجی امکاناتی را که این مفهوم خواهد توانست به روی انسان در این عرصه ببخشد و همهنگامبازدارندگی هایی را که بر آن اعمال می کند ، مورد تبیین و بررسی قرار دهیم .

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Nature"
  • "policy"
  • "realism"
  • "idealism
  • "diplomacy"
-         قرآن کریم

-         امام خمینی، سید روح­الله موسوی. (1377). شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         امام خمینی، سید روح­الله موسوی. (1378). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         امام خمینی، سید روح­الله موسوی. (1383). تفسیر سوره حمد. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         جوادی آملی، عبدالله. (1385). ادب فنای مقربان. ج 1. قم: اسراء.

-         جوادی آملی، عبدالله. (1385). ولایت‌فقیه. ولایت فقاهت و عدالت. قم: اسراء.

-         جوادی آملی، عبدالله. (1383). فلسفۀ حقوق بشر. قم: اسراء.

-         جوادی آملی، عبدالله. (1387). سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه. به اهتمام شریف لکزایی. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

-         (1385). صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی (س): (بیانات، پیام­ها، مصاحبه­ها، احکام، اجازات شرعی و نامه­ها). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-         صدرا، محمد بن ابراهیم صدر المتألهین شیرازی. (1366). تفسیر القرآن الکریم. به کوشش محمد خواجوی. 7 ج. قم: صدرا

-         ربانی گلپایگانی، علی. (1388). دین و فطرت. تهران: کانون اندیشه جوان.

-         طباطبایی، سید محمدحسین. (1386). ترجمه­ تفسیر المیزان. ترجمه محمدباقر موسوی همدانی. دفتر انتشارات اسلامی. دوره 20 جلدی.

-         طباطبایی، سید محمدحسین. (1389). بررسی‌های اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی. ج 1. قم: بوستان کتاب.

-         طباطبایی، فاطمه. (1378). «مبحث فطرت از دیدگاه امام خمینی». پژوهشنامه متین. بهار، شماره 2.

-         قوام، عبدالعلی. (1392). روابط بین­الملل (نظریه­ها و رویکردها). تهران: سمت

 

ب) انگلیسی

- Reus – Smit, Christian; Snidal, Duncan (2010). The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press.

- A. Vasquez, John (2004), The Power of Power Politics (From Classival Realism to Neotraditionalism), Cambridge University Press.

- Burchill, Scott; Linklatr, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus  Smit, Christian; True, Jacqui. (2001). Theories of International Relations (Third edition), Palgrave Macmilan.

- Donnelly, Jack. (2004). Realism and International Relations, Cambridge University Press.

- Markwell, Donald (2006). John Meynard Keynes and International Relations (Economic Path to War and Peace), Oxford University Press.

- Sreans, Jill; Petteford, Lloyd; Diez, Thomas; El – Anis, Imad. (2010). An Introduction to International Relations Theory. (Perspectives and Themes), Pearson Press.