تحولات سیاسی سوریه: مبانی، روند و پیچیدگیها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

3 کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

چکیده

از زمان شروع بهار عربی در منطقه و همزمان با تحولات سیاسی  مصر لیبی یمن بحرین عربستان و اردن  کشور سوریه نیز دستخوش  نا ارامی های داخلی شد بر خلاف مصر لیبی و یمن که خیلی سریع این تحولات با جانشینی قدرت و تغییراتی در ساختار حکومت توام گشت در سوریه جنگ بین معارضین سوری و ارتش این کشور تداوم یافته است. به نحوی که منجر به اواره شدن هزاران نفر کشته شدن شهروندان غیر نظامی و تخریب زیر ساخت ها و شهر های سوریه شده است  پرسش اصلی این نوشتار این است که ریشه ها و بسترهای شکل گیری اعتراضات  و تحولات  در کشور سوریه چیست؟ چه اینده ای برای سوریه  پس از بشار اسد می توان پیش بینی کرد فرضیه پژوهش  این است  که فرقه گرایی و ساختار تک حزبی در کنار بحران هایی چون بیکااری شکاف طبقاتی و فساد گسترده نارضایتی عمیق و گسترده ای را در جامعه سوریه ایجاد کرده و باعث پدید امدن بحران مشارکت و بحران مشروعیت شده شده است علی رغم اینکه امید چندانی به ماندن بشار اسد در قدرت وجود ندارد چشم انداز برقراری دموکراسی در این کشور تیره و تار است پژوهش بارویکرد ی جامعه شناسی تاریخی انجام گرفته و از روش کیفی به شیوه کتابخانه ای بهره برده است بدین صورت که با بهره گیری از منابع خبری و تکیه بر داده های عینی تاریخی به شکل استدلالی به تبیین موضوع پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syria’s Political developments: the Basis, Process an Complexities

نویسندگان [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi 1
  • Jamshid Kholghi 2
  • Abd-o-Reza Fathi Mozafari 3
چکیده [English]

From the beginning of Arab spring in the region and along with political developments in Egypt, Libya, Yemen, Bahrain, Saudi Arabia, and Jordan, Syria has experienced interior unrests. Unlike Egypt, Libya, and Yemen which undergone a rapid regime change, Syria is witnessing an interior war between the army and oppositions groups. As a result, thousands of people have leaved their home, and an inordinate number of civilians were killed. This war also leads to the destruction of the country infrastructures. This study was mainly concerned with exploring what underlying reasons sparked the unrests in Syria. It also endeavors, reviewing the course of events, to predict what will happen in Syria after when “Bashar Asad” is ousted from power. The research hypothesis is that racialism and one-party structure, along with crises like unemployment, class cleavages,
widespread corruption, and the Syrian’s dissatisfaction gave rise to participation and legitimacy crisis. This study employed historical sociology approach and a qualitative method in examine the factors involved in the Syrian crisis. This study argues that while there is no
hope that “Bashar Asad” will continue his ruling, there is little hope that democracy will emerge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • interior crisis
  • Ekhvan-ol-Moslemin
  • Political reform
- قرآن کریم
- نهج البلاغه
جایگاه منابع انرژی در امنیت خلیج فارس و امنیت آمریکا باتوجه به »، - ابوالحسن شیرازی، حبیبالله
فصلنامه ی تخصصی علوم سیاسی،دوره چهارم، ،« الگوی امن  یت مشارکتی .187- شماره 7،پاییز 1386 ،صفحه 211
درآمدی بر طرح تدوی ن((فقه انتظام ی))امن  یت ملّی از دیدگاه فقه و حقوق » ، - اسماعیلی، محسن
.11- مجله ی دانش انتظامی، دوره دوم ،شماره ی 2و 3، تابستان و پاییز 1379 ،صفحه 39 ،« اسلامی
مجل هی علوم سیاس ی، دوره ،« صورتبندی امن  ی ت ملّ ی در حوز هی فقه سیاس ی »، - افتخاری ،اصغر
.277- اول،شماره ی 33 ، بهار 1385 ،صفحه 296 - افتخاری، اصغر ، 1379 ، ابعاد انتظامی امن  یت ملّی، مقالاتی پیرامون امنّیت ملّی و نقش نیروی
انتظامی،چاپ اول، تهران:دفتر سیاسی سازمان عقیدتی ناجا.
، فصلنام هی علوم سیاسی،دوره اول،شماره ی 34 ،« امن  یت در اسلا م »، - افتخاری، اصغر  7- تابستان 1385 ،صفحه 50
فصلنام هی مطالعا ت راهبردی،دوره ،« مرزهای گفتمانی نظری هی اسلامی امن  ی ت » ، - افتخاری، اصغر .425- هفتم، شماره ی 25 ، پائیز 1383 ،صفحه 451
- آر.دی، مککینلای و آر( 1380 )، امنّیت جهان ی: رویکردها و نظری هه ا، اصغر افتخاری، چاپ
اول،تهران،پژوهشکده ی مطالعات راهبردی.
فصلنامه ی مطالعات ،« انتظام در پراکندگی، بحثی در امن  یت ملّی ایرا ن »، - تاجیک، محمدرضا
.117- راهبردی، دوره اول،شماره ی 2، تابستان 1377 ،صفحه 128
فصلنامه ی ،« تحولات راهبردی در منطقه ی خلیج فارس،رویکردی سیاسی امنیتی »، - جالینوسی، احمد
.39- دانشسیاسی، دوره دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1385 ،صفحه 58
، هنر هشتم،دوره ی پنجم،شماره ی 3 ،« مدیریت راهبردی روابط عمومی » ، - حبیب زاده ملکی، اصحاب
.45- پاییز 1383 ،صفحه 49
اصول و مفاهیم صورتبندی استراتژی سیاست و دکترین دفاعی و استراتژی »، - حیدرخانی، صادق
.95- مجله ی علمی پژوهشی بسیج،دوره اول، شماره 1، زمستان 1372 ،صفحه 99 ،« نظامی
- خانی، عبدالله، 1389 ، نظریههای امن  ی ت،چاپ اول، تهرا ن: مؤسس ه فرهنگ ی مطالعا ت و تحقیقا ت بین المللی ابرار معاصر تهران.
الگوی راهبردی تأمین امن  یت ملّی جمهوری اسلامی ایران 73
- راغب اصفهانی، حسی نب نمحمد، 1388 ، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآ ن، سیدغلامرضا خسروی حسینی، چاپ اول، تهران:مرتضوی.
- رنجبر، مقصود، 1378 ،ملاحظات امن  یتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرا ن،چاپ
اول،تهران: انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی.
فصلنام هی علو م سیاسی، دوره اول، شماره ،« امن  یت در اسلا م » ، - شریعتمدار جزائری، سیدنورالدین
.7- 34 ، تابستان 1385 ، صفحه 50
مجل ه ی علو م سیاسی،دوره اول، ،« امن  ی تدر فق ه سیاس ی شیع ه »، نورالدین » ، - شریعتمدار جزایری
.5- شماره ی 9، تابستان 1379 صفحه 31
فصلنامه ی مطالعات ،« سه نسل و سه گفتمان در فرهنگ استراتژی ک »، - عبدالله خانی، علی
.239- راهبردی،دوره اول، شماره ی 36 ، تابستان 1386 ،صفحه 260
فصلنامه ی مطالعات راهبردی،دوره اول، ،« جایگاه امن  یت در استراتژی ملّ ی » - علینقی، امیرعلی
.317- شماره ی 16 ، تابستان 1381 ،صفحه 336
، فصلنامه ی علوم سیاسی،دوره اول،شماره ی 34 ،« امن  یت در اسلام »، - لک زایی، شریف
.7- تابستان 1385 ،صفحه 50
- لیگ،دیوید و مورگان،پاتریسک، 1381 ، نظمهای منطقهای، سید جلال دهقانی،چاپ اول، تهران،
پژوهشکده ی مطالعات راهبردی.
- مارش و استوکر، 1384 ،روش و نظریه در علوم سیاسی، امیرمحمد حاجی یوسفی، چاپ اول، تهران،
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- معین، محمد، 1353 ، فرهنگ لغات معین، ج 1، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- مکارم شیرازی، 1394 ه.ق،ناصر،تفسیر نمونه، ج 12 ، چاپ هجدهم،قم، دارالکتب الاسلامیه.
- ولی پور، سیدحسین، 1383 ،گفتمانهای امن  یت ملّی در جمهوری اسلامی ایرا ن،چاپ اول، تهران،
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
انگلیسی
- Colin, S.Gary,”Strategic Culture as Context: the First Generation of Theory
Strikes back”,Review of International Studies, no:25,1999,pp:49-69.
- E. Hoskisson, Robert,”Theory and Research in Strategic Management:
Swings of a Pendulum”, Journal of Management,1999, no:25,pp:417-456.
- G. Noorderhaven, Niels , Strategic Decision Making,Mintzberg,1994,
Refered to:Malmlow,1972.
- Glaser, Charles.L, Security Dillema Revisited, Princeton, pud:World Politics, October1997.
- Haberburg, Adrian, “Strategic Management:Theory and Application”,
Strategic Management Journal, no:21, 2000,pp:220-235.
- Hobbes,Thomas, Leviathan, The Library of Liberal arts, New York, The Liberal art press,1978
- Longhust, Kerry, The concept of Strtategic Cultur,Gerhard Kummel and
Andreas Dprutert of Military Sociology,2000
- Michael, Kraig,” Assessing Alternative Security Frameworks for The Persian
Gulf”, Middle East Policy,No:3,2004,pp: 139-156
- Mintzberg, Ahlstrand and Lampel, Strategy Safari: a Guided Tour Through
the Wilds of Strategic Management, New York, pub: free press,2001.
- Pelling, M. Visions of Risk- a review of international indicators of Disaster,
Geneva, United Nations Development Programme, 2004.
- Kogut, Bruce & Zander, Udo. What firms do? Coopdination, identity, and
learning, Philadelphia,pub: University of Pennsylvania,Wharton school,1996.
http://fa.wikipedia.org/wiki/ 1391 ) مدیریت راهبردی /4/ - (آخرین مشاهده: 31