تحلیل الگوی تعامل و آزادی و امنیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تحلیل الگوی تعامل آزادی و امنیت
 
اصغر افتخاری*
 
(تاریخ دریافت: 18/1/93 – تاریخ پذیرش:   5/8/93  )
 
چکیده
با توجه به نقش راهبردی فضایل در مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، این پرسش که درصورت بروز تداخل یا تعارض بین فضایل، چگونه می‌توان موضوع را مدیریت نمود، دغدغه‌ای دیرین در حوزه مباحث فلسفه سیاسی و اجتماعی به شمار می‌آید که از ارزش نظری و راهبردی برخوردار است. در مقاله حاضر، نویسنده از نسبت دو فضیلت مهم آزادی و امنیت سؤال نموده که در طول تاریخ عمدتاً با اولویت‌بخشی به امنیت و تأسیس نظام‌های بسته، حل‌وفصل شده است. محقق جهت تحلیل ابعاد مختلف موضوع، با استفاده از روش تحلیلی و طراحی الگویی ترکیبی مبتنی بر نظریه‌های «امنیت ایجابی- سلبی» و «آزادی مثبت منفی» تلاش نموده تا نسبت مطلوب بین این دو را تبیین و ارایه نماید. یافته‌های محقق، بیانگر کاستی نظریه‌های تک‌بُعدی هر دو رویکرد لیبرالیستی و واقع‌گرایی است و در نهایت، رویکردی تعاملی را با عنوان «نظریه امنیت در چارچوب» با رعایت جایگاه راهبردی آزادی پیشنهاد می‌نماید.
 *   دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)                                                           Eftekhariasq@ gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liberty and Security :An Interactive Model

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhari
چکیده [English]

Liberty and Security :An Interactive Model
 
Asghar Eftekhari*
 
(Received: 2014/April/7 – Accept: 2014/Octobr/27)
 
Abstract
 
Virtues have the main rule in managing Social and Political Life;  hence, the following question is important: If there be an opposition between different Virtues, which one should – or could – be  preferred? In this paper, author tries to analyze the relationship between Liberty and Security, and suggest two models in this regard. This two models  developed by Islamic- Iranian discourse  can be labeled Negative and positive.
 Security is the main virtue in Negative Model but Liberty is the major one, in the Positive Model. Therefore, author has designed a complex model which is biased on two different principles: Power (in negative model) and Satisfaction (in positive model).* Associate Professor  of Political Science at Imam Sadiq University.
(Eftekhariasg@gmail.com)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberty
  • Security
  • Virtues
  • politics
  • satisfaction
  • Negative Model
  • Positive Model
  • Power
 
ابنشتاین، ویلیام؛ فاگلمان، ادوین، ( 1366 )، مکاتب سیاسی معاص ر، حسی نعلی نوذری،  تهران: گستره.
آشوری، داریوش، ( 1366 )، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید. 
افتخاری، اصغر، ( 1380 )، فرهنگ امنیت جهانی، در: مک کین لای – و- آر. لیتل، امنیت 
جهانی: رویکردها و نظریهها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر، ( 1381 )، درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت های سیاس ی، تهرا ن: مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.
افتخاری، اصغر، ( 1391 )، تهدید نر م: رویکردی اسلام ی، تهرا ن: پژوهشکده مطالعات  فرهنگی و اجتماعی.
افتخاری، اصغر ؛ نصری، قدی ر، ( 1383 )، روش و نظریه در امنی تپژوهی، تهران:  پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ،« امنیت قضائی » ،( امینی، محمودرضا، ( 1381 
.1381 -4-4-6- (سخنرانی علمی)، شماره 26
برلین، آیزا، ( 1368 )، چهار مقاله درباره آزاد ی، ترجمه محمدعلی موحد، تهرا ن:  خوارزمی.
بلوم، ویلیام، ( 1373 )، نظریه های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، تهران: آران. 
بیستونی، محمد، ( 1386 )، لغت شناسی قرآن کریم، تهران: مؤسسه بیان جوان. 
پوپر، کارل، ( 1369 )، جامعه باز و دشمنان آن، عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی. 
جعفری، محمدتقی، ( 1377 )، تحقیق دو نظام حقوق جهانی بشر (از دیدگاه اسلام و غر ب) و 
تطبیق آن دو بر یکدیگر، تهران: دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
جوادی آملی، عبدالله، ( 1379 )، فلسفه حقوق بشر، تهران: اسراء. 
جونز، و.ت، ( 1370 )، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر. 
مواد قانونی دفتر امنیت ملی چی ن، نادر » ،( دفتر ریاست جمهوری خلق چی ن، ( 1382 
.5- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی (گزارش تحقیقاتی)، شماره 16 ،« پورآخوندی
تهرا ن: ،« حقوق امنیتی، تصمی مگیری سیاسی و جامعه ام ن » ،( ره پیک، حسن، ( 1381 
.2-4-6- پژوهشکده مطالعات راهبردی (گزارش تحقیقاتی)، شماره 63
( 98 فصلنامه ی پژوهش های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره 8 ، بهار 93 (پیاپی 38
سروش، عبدالکریم، ( 1372 )، فربه تر از ایدئولوژی، تهران: صراط. 
سریع القلم، محمود، ( 1386 )، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و  اجتماعی.
فروم، اریش، ( 2536 )، گریز از آزادی، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران: شرکت سهامی  کتابهای جیبی.
همه چیز به نام امنیت: بررسی قوانین امنیتی در انگلیس و آمریکا پس » ،( فکت، لیز، ( 1382 
محمود سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی (تحلیل کوتا ه)، شماره ،« از 11 سپتامبر .3-5-6-19
فوکو، میشل، ( 1370 )، قدرت انضباتی و تابعیت، در: استیون لوکس، قدرت: فر انسانی یا 
شر شیطانی، فرهنگ رجایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
قدردان قراملکی، محمدحسن، ( 1382 )، آزادی در فقه و حدود آ ن، ق م: بوستان کتاب  قیم.
کمیسیون امنیت ملی آمریکا، ( 1380 )، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 ، جلال 
دهمشگی و دیگران، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
کانت، ایمانوئل، ( 1380 )، صلح پایدار، ترجمه محمد صبوری، تهران: نشریه باوران. 
لاسکی، هارولد، ( 1382 )، سیر آزادی در اروپا، ترجمه رحمت الله مقدم مراغ های، تهرا ن:  مجید.
لک زایی، شریف، ( 1382 )، آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آی تالله بهشت ی،  قم: بوستان کتاب.
لوکس، استیون، ( 1370 )، قدرت: شر شیطانی یا فرانسانی، فرهنگ رجایی، تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کیهان ،« مفهوم آزادی در اندیشۀ سیاسی معاصر اسلام ی » ،( لوئیس، برنارد، ( 1366 
فرهنگی، شماره 10 ، سال چهارم.
لینکلیتر، اندرو، ( 1386 )، نو واقعگرایی، نظریه انتقادی و مکتب برساز ی، علیرضا طیب، 
تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
ماکیاولی، نیکولو، ( 1366 )، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، تهران: کتاب پرواز. 
مجتهد شبستری، محمد، ( 1375 )، ایمان و آزادی، تهران: طرح نو. 
مطهری، مرتضی، ( 1366 )، آزادی معنوی، تهران: صدرا. 
تحلیل الگوی تعامل آزادی و امنیت 99
موریس، کرنستون، ( 1357 )، تحلیلی نوین از آزاد ی، ترجمه جلا لالدین اعلم، تهرا ن:  امیرکبیر.
نقیب زاده، میرعبدالحسین، ( 1364 )، فلسفه کانت، تهران: آگاه. 
تهرا ن: پژوهشکده ،« امنیت قضائی در جمهوری اسلامی ایران » ،( نوروزی، کامبیز، ( 1381 
.4-4-7- مطالعات راهبردی (گفتگوی علمی) شماره 41
هابز، توماس، ( 1380 )، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی. 
واینر، مایرون، ( 1353 )، نوسازی و جامعه، رحمت الله مقدم مراغه ای، تهران: امیرکبیر. 
 Bank,William & Peter R. Hanson. (No date), “National Security Law &
The Power of The Purse”, In http:// www. amazon.com/execl obidos/ tg/detail/0195085388.
 Brooker , Paul. (2000), Non- Democratic Rrgimes, U.S , St. Martin Press.
 Cohen, Marshall. (1957), “Berlin & the Liberal Tradition” , Philosophical
Quarterly, pp. 216-228.
 Kaufman, A.S.(1962), “Professor Berlin on Negative Freedom”, Mind (April).
 Nichollas, David. (1962), “Positive Liberty”, American Political Sience Review, (March).
 Ranum , Marcus. (2003), The Myth of Homeland Security, John Willry & Sons Publishers.