رویکرد چین در بحران سوریه و جایگاه احتمالی آن در سوریه پسابحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو- دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی- دانشگاه اصفهان

10.22054/qpss.2019.34909.2091

چکیده

چین از اوایل دهه 1980 برای مصون ماندن از پیامد‌‌‌‌‌‌‌‌ بحران‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به سیاست خارجی کم‌‌‌‌‌‌‌‌هیاهو روی آورده است. بر این مبنا بیجینگ در عین هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سویی با روسیه و ایران در بحران سوریه، مایل به پرهیز از تنش با طرف‌‌‌‌‌‌‌‌های مقابل نیز بوده است. لذا رفتار چین در سوریه به نوعی در مقابل آمریکا و متحدانش قرار دارد؛ اما این به معنای ورود چین به رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌های ژئوپلیتیکی نیست. اگرچه بیجینگ به‌‌‌‌‌‌‌‌طور مستقیم درگیر بحران سوریه نشده است اما درصدد کسب جایگاه اقتصادی مناسب در دوران پسابحران است. دستیابی به هدف مذکور نیازمند یک الگوی رفتاری ویژه است. از این‌‌‌‌‌‌‌‌رو جای پرسش است که رویکرد چین در بحران سوریه چگونه بوده است؟ و نقش این کشور در سوریه پسابحران چگونه خواهد بود؟ در چارچوب نظریۀ موازنه نرم و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه بررسی شده است که «چین به‌‌‌‌‌‌‌‌طور غیرمستقیم به موزانه قوا در سوریه کمک کرده است. اما بیجینگ بیش از این‌‌‌‌‌‌‌‌که نگران سرنوشت سیاسی و ژئوپلیتیکی سوریه باشد درصدد تقویت جایگاه اقتصادی خود در سوریۀ پسابحران است.» شواهد حاصل از این پژوهش نشان از تقویت جایگاه احتمالی چین در سوریه پسابحران دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China Approach in Syria Crisis and its Probabilistic Position at Post Crisis Era

نویسندگان [English]

  • Ehsan Fallahi 1
  • Nozar Shafiee 2
1 PhD Candidate of international relation at university of Isfahan
2 Faculty member- University of Isfahan
چکیده [English]

Since the early of 1980s china has treated according to low profile foreign policy to protect itself from negative consequences of international crisis. Although china is ally of Iran and Russia in Syria but has tended to avoid tensions with opposite sides. Therefore china behavior is somehow against United States and its allies but it is not originated from the china desire to geopolitics competitions. China has not involved in Syria crisis directly but seeking to acquire proper economic position at post crisis era. In this article the researchers try to answer the following question: How has been the china approach in Syria Crisis? How will be the china role in post crisis Syria? The following hypothesis examines in the frame work of soft balancing theory. China has indirectly contributed to balance of power in Syria. But Beijing is more concerned about its economic status in the post-Crisis era, than the political and geopolitical fate of Syria. Evidence of this study shows improving the china role in post crisis era. This article has written by descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Syria
  • Crisis
  • Soft Balancing
  • foreign policy
الف- فارسی

-   ثقفی عامری، ناصر، (1390)، «ملاحظات راهبردی ایران، روسیه و چین در بحران سوریه»، قابل دسترسی در: http://www.isrjournals.com/fa/iran-foreign-policy-farsi/958-essay-farsi106.html، (تاریخ دسترسی: 9/5/97).

-   فلاحی، احسان و امیدی، علی، (1396)، «دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه‌گرایانۀ چین در دوران شی جین­پینگ»، رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، دوره 9، شماره 51.

-    واعظی، محمود، (1389)، «نظام بین­الملل و مدیریت بحران­های بین­المللی»، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 56.

 

ب- انگلیسی

-           Aboultaif, Eduardo, (2016), “Regional and International Factors that Prolong the Syrian Crisis”, Syria Studies, Vol. 8, No. 2.

 -           Akbarzadeh, Shahram & Saba, Arif, (2018), “UN Paralysis over Syria: The Responsibility to Protect or Regime Change?”, International Politics, Not Assigned to an Issue.

 -           Akulov, Andrei, (2016), “China Joins Russia in Syria: Shaping New Anti-Terrorist Alliance”, Strategic Culture Foundation, available at: https:// www. strategic-culture. org/ news/ 2016/09/22/china-joins-russia-in-syria-shaping-new-anti-terrorist-alliance.html, Accessed on: 2018/08/10.

 -           Al-Freih, Manar & Sabbagh, & Hazem, (2016), “Syria, China Discuss Investment Opportunities in Syrian Industrial Sector”, Syrian Arab News Agency (SANA), available at: https://sana.sy/en/?p=104437, Accessedon: 2018/08/08.

 -           Blanchaed, Ben, (2017), “Syria Says up to 5,000 Chinese Uighurs Fighting in Militant Groups”, REUTERS, available at: https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-china/syria-says-up-to-5000-chinese-uighurs-fighting-in-militant-groups-idUSKBN1840UP, Accessed on: 2018/08/05.

 -           Buckley, Caitlin, (2012), “Learning from Libya, Acting in Syria”, Journal of Strategic Security, Vol. 5, No. 2.

 -           Chan, Lai-Ha, (2017), “Soft Balancing against the US ‘Pivot to Asia’: China’s Geostrategic Rationale for Establishing the Asian Infrastructure Investment Bank”, Australian Journal of International Affairs, Australian Journal of International Affairs, Vol. 17, No. 6.

 -           Chaziza, Mordechai, (2014), “Soft Balancing Strategy in the Middle East: Chinese and Russian Vetoes in the United Nations Security Council in the Syria Crisis”, China Report, Vol. 50, No. 3.

 -           Chaziza, Mordechai, (2016), “Syria’s Civil War: Stage For Greater Chinese Involvement In The Middle East?”, Middle East Review of International Affairs, Vol. 20, No. 2.

 -           Chen, Zheng, (2016), “China and the Responsibility to Protect”, Journal of Contemporary China, Vol. 25, No. 10.

 -           Coşkun, Bezen Balamir, (2007), “Does “Strategic Culture” matter”? Old Europe, New Europe and the Transatlantic Security, Perceptions, Vol. VII.

 -           Dacrema, Eugenio, (2017), “Will China Get the Lion Share in Syria Reconstruction?”, available at: http://syriauntold.com/2017/09/52977/, Accessed on: 2018/08/06.

 -           EIA, (2016), “Over 90% of Syrian Crude Oil Exports Go to European Countries”, available at: https:// www. eia. gov/ todayinenergy/ detail.php?id=3110, Accessed on: 2018/6/18.

 -           Ekşi, Muharrem, (2017), “The Syrian Crisis as a Proxy War and the Return of the Realist Great Power Politics”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergis, Vol. 1, No. 2.

 -           Elazar, Gideon, (2017), “Moving Westward: The Chinese Rebuilding of Syria”, BESA Center Perspectives Paper, No. 673.

 -           Gill, Stephan, (2010), “China’s Soft Balancing Strategy and the Role of Resource Investment”, Yonsei Journal of International Studies, Vol 2, No. 2.

 -           Gobat, Jeanne & Kostial, Kristina, (2016), Syria’s Conflict Economy, International Monetary Fund Working Paper.

 -           Gowers, Andrew, (2012), “China and the “Responsibility to Protect”: The Implications of the Libyan Intervention”, Asian Journal of International Law, Vol. 2, No. 2.

 -           Guo, Qingye, (2017), The Principle of Non-interference and China’s Role in International Conflict in the New Era China in Sudan and South Sudan, Syria, and Afghanistan, M.A Thesis, Lund University.

 -           Hibrawi, Reema, (2017), Amid Continued Instability, Why Are States Investing in Syria?, Atlantic Council, available at: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/amid-continued-instability-why-are-states-investing-in-syria, Accessed on: 2018/08/08.

 -           Hollá, Hana, (2013), Diplomacy in Decline? The Case of Syria, Specialist Dissertation, School of Politics and International Relations University of Kent.

 -           Jacobsen, Rasmus, (2016),“How (and why) Russia and China are supporting Syria’s devastated Economy”, Global Risk Insights, available at: https:// global risk insights. com/ 2016/ 09/russia-china-syria-devastated-economy/, Accessed on: 2018/08/09.

 -           Jarillo, Carlos, (2003), Strategic Logic, New York: Palgrave Macmillan.

 -           Kaczmarski, Marcin & Jakóbowski, Jakub, (2016), “China on Russia’s Intervention in Syria”, OSW Center for Eastern Studies, No. 193, available at: https:// www. osw. waw.pl/ en/publikacje/osw-commentary/2016-01-19/china-russias-intervention-syria, Accessed on: 12 February 2018.

 -           Kaczmarski, Marcin, (2015), Russia–China Relations in the Post-Crisis International Order, New York: Routledge.

 -           Kelly, Judith, (2005), “Strategic Non-cooperation as Soft Balancing: Why Iraq was not Just about Iraq”, International Politics, Vol. 42, No. 2.

 -           Klein, Yitzhak, (1991), “A Theory of Strategic Culture”, Comparative Strategy, Vol. 10, No.1.

 -           Lin, Christina, (2010), “Syria in China’s New Silk Road Strategy”, China Brief, Vol. X, No. 8.

 -           Margaras, Vassilis, (2004), Strategic Culture: A Reliable Toolof Analysis for EU Security Developments, In European Foreign Policy Conference Paper, United Kingdom: London School of Economics.

 -           Min, Wang, (2012), Explanatory Remarks by Ambassador Wang Min after General Assembly Vote on Draft Resolution on Syria, available at: http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t958262.htm, Accessed on: 29 February 2018.

 -           Pape, Robert, (2005), “Soft Balancing against the United States”, International Security, Vol. 30, No. 1.

 -           Park, Yuni, (2017), “U.S.-China Counter-Terrorism Co-Operation and its Perspective on Human Rights, The French Institute For International and Strategic Affairs (IRIS), Asian Focus, No. 56.

 -           Patey, Luke, (2016), “China the Syrian Conflict, and the Threat of Terrorism, Danish Institute for International Studies”, available at: http:// pure. diis. dk/ ws/ files/ 710591/ China_ the_Syrian_ conflict_and_ the_threat_of_ terrorism_webversion.pdf, Accessed on: 28 February 2018.

 -           Paul, T.V, (2018), Restraining Great Powers Soft Balancing from Empires to the Global Era, United States of America: Yale University Press.

 -           Raksorn, Waraporn, (2016), “The Role of Russia, China, Iran and their Foreign Policies towards Syria on the Arab Spring”, Journal of Advances in Humanities and Social Sciences, Vol, 2, No. 4.

-           Roy, Steven, (2013), China’s Strategic Position on Syria, available at: https://stanford.academia.edu/StevenRoy, Accessed on: 2018/08/07.

 -           Scobell, Andrew, (2002), China Strategic Culture, DIANE Publishing.

 -           Solomon, Chris, (2016), “Does China’s Silk Road lead to Damascus?”, Global Risk Insights, available at: https://globalriskinsights.com/2016/07/does-china-silk-road-lead-damascus/, Accessed on: 2018/08/09.

 -           Swaine, Michael, (2012), “Chinese Views of the Syrian Conflict”, China Leadership Monitor, Vol. 39, No. 2.

 -           Taylor, Adam, (2017), “Bashar Al-Assad Says Relations between Syria and China are ‘on the Rise”, Washington Post, available at: https:// www. washingtonpost. com/ news/ worldviews/ wp/2017/03/12/bashar-al-assad-says-relations-between-syria-and-china-are-on-the-rise/? noredirect= on&utm_ term=.aa2f84889366, Accessed on: 2018/08/12.

 

-           UN Comtrade, (2010), “China Exports of Goods in 2010”, International Trade in Goods and Services Based on UN Comtrade Data, available at: https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=156&type=C&year=2010&flow=2, Accessed on: 2018/08/09.

-           UN Library (2018), “Security Council - Veto List (in reverse chronological order)”, available at: https://research.un.org/en/docs/sc/quick, Accessed on: 2018/08/12.

 -           UNCTAD (2016), “General Profile: Zimbabwe & Sudan”, United Nations Conference on Trade and Development, available:  at: http:// unctadstat. unctad. org/ CountryProfile/ GeneralProfile/en-GB/716/index.html, Accessed on: 2018/08/09.

 -           Walt, Stephen, (2004), “Can the United States Be Balanced? If So, How?”, In Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago, available at: http:// research. allacademic. com/ meta/ p_mla_apa_research_citation/0/5/9/9/6/p59968_index.html, Accessed on: 1 January 2018.

 -           Weitz, Richard, (2012), “With No Interests at Stake, China's Syria Stance Could Shift”, World Politics Review (WPR), available at: https:// www. worldpoliticsreview. com/ articles/12063/with-no-interests-at-stake-chinas-syria-stance-could-shift, Accessed on: 2018/08/07.

 -           Xinhua, (2016), “Full Text of China's Arab Policy Paper”, available at: http://www.xinhuanet.com/english/china/2016-01/13/c_135006619.htm, Accessed on: 2018/07/25.

 -           Xu, Yixiang, (2017), “Evolving Sino-Russian Cooperation in Syria”, United States Institute of Peace, No. 236.

 -           Ying, Fu, (2016), “How China Sees Russia: Beijing and Moscow are Close, but not Allies”, Foreign Policy, Vol. 95, No. 1.

 -           Yufeng, Mao, (2007), China’s Interests and Strategy an the Middle East and the Arab World, in Joshua Eisenman, Eric Heginbotham, And Derek Mitchell (Eds), China and the Developing World, London & New York: An East Gate Book.

 -           Zhen, Wang, (2017), China’s Role in the Syria Crisis, available at: www. chinausfocus. com/peace-security/chinas-role-in-the-syria-crisis, Accessed on: 2018/07/27.