علم سیاست در امریکا: بنیادها و نتایج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار/ دانشگاه علامه

چکیده

علم سیاست دانشی انتزاعی- کاربردی است چرا که در بادی امر به دنبال مدیریت بهتر شهر و جامعه بود. البته این دانش، هم به دنبال شناخت غایات و اهداف حکومت بود و هم به دنبال به دست دادن ابزار مناسب تحقق آن اهداف؛ لذا هم وجه کاربردی داشت و هم وجه نظری. باوجود برجستگی وجه نظری، این دانش ماهیتاً کاربردی و مسئله محور است. این کاربردگرایی که مفهوم مسلط اندیشه سیاسی در غرب است بیش از همه در جامعه امریکا از طریق ترکیب معانی پیشین و تولد مفهوم قانونسالاری نمود و بروز پیدا کرد. در امریکا دانشمندان علم سیاست و حتی کنشگرانی که بنیادهای حقوقی و سیاسی دولت امریکا را تدوین کردهاند عناصر مهمی از ریشههای چهارگانه دینی، فلسفی، حقوقی آنگلو ساکسونی و نهادی آن را اتخاذ کردند. آنها این عناصر را که عمدتاً در بستر جامعه اروپایی نضج گرفته بود در منظومه جدیدی موسوم به قانون سالاری تدوین کردند. حاکمیت قانون، پیگیری رفاه مادی در بستر مشارکت و رضایت مردمی و محوریت رفاه مادی و اقتصادی موجب نتایج مهمی شد که ابتنای دانش بر بنیادها و روشهای تجربی و در نهایت ظهور دانشی کاربردی، از پیامدهای اجتنابناپذیر آن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

American Political Science: Foundationd and Products

نویسنده [English]

  • shoja ahmadvand
چکیده [English]

Politics in its general sense is abstract-practical knowledge because it was in the first glance, better management of the city and society. This knowledge sought to understand the ends and objectives of the government, and also to seek the means to achieve those goals. Although its theoretical aspect has become more prominent today, this knowledge is essentially applied and problem-oriented. This utilitarianism, which is the dominant concept of political thought in the West, has emerged most of all in American society through the combination of past meanings and the birth of the concept of legalism. Political scientists in the United States, and even activists who formulate the legal and political foundations of the US government, adopted important elements of its four religious, philosophical, Anglo-Saxon and institutional roots. They formulated these elements, mainly in the context of European society, in a new system of law. The rule of law, the pursuit of material welfare in the context of public participation and satisfaction, and the centrality of material and economic welfare have led to important results that have led to the foundation of knowledge on empirical foundations and methods and ultimately to the emergence of applied knowledge from its inevitable consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitutionalism
  • Divine law
  • Natural law
  • common law
  • Balanced state
الف- فارسی

-    چالمرز، آلن اف، (1390)، چیستی علم، ترجمه سعید زیباکلام، چاپ نهم، تهران: انتشارات سازمان سمت.

-    راین، آلن، (1367)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

-    طباطبائی، جواد، (1367)، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

-    بشیریه، حسین، (1378)، تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم: اندیشههای مارکسیستی، تهران: نشر نی.

-    بشیریه، حسین، (۱۳۹۶)، احیای علوم سیاسی، تهران: نشر نی.

 

ب- انگلیسی

 

-    A. J. Beitzinger, (1972), A History of American Political Thought, Dodd, Mead and Company, Inc.

 -    Alexis de Tocqeville, (1966), Democracy in America, Translated by George Lawrence, Harper & Row Publishing.

 -    G. A. Jacobsen and M. H. Lipman, (N.D.), Political Science, No Press.

 -    Casanova, Jose, (1994), Public Religions in the Modern World, Printed in the USA: The University of Chicago Press.

 -    Irons, Peter, (2007), God in Trial: Dispatches from American’s Religious Battlefields, USA: Viking Penguin.

 -    Sparknotes 101: Political Science, Spark Publishing, 2007.

 -    http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed10.asp (Accessed February 28, 2018).

 -    https://www.vocabulary.com/dictionary/activist (Accessed March 3. 2018).