تبیین آرمانگرایی و واقع بینی در رهبری امام خمینی(س) : رویکردی پژوهشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

10.22054/qpss.2019.34995.2098

چکیده

جمع‌کردن ارزشها به عنوان آرمان با واقعیتهای موجود در اتخاذ تصمیمهای کلان و راهبردی نظام در زمینههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... یکی از مباحث بسیار مهمی است که از اوایل انقلاب ذهن بسیاری از نخبگان را به خود جلب کرده است. نظر به اهمیت این موضوع، هدف از این نوشتار، تبیین و تحلیل ویژگی آرمانگرایی واقعبینانه (دو مولفه اساسی الگوی تصمیمگیری حکیمانه) در تصمیمات راهبردی امام خمینی بین سالهای 68-1357 است. از آنجا که تاکنون این ویژگی رهبری امام به صورت علمی بررسی نشده است؛ در این پژوهش، تصمیمات راهبردی امام خمینی در قلمرو زمانی تحقیق انتخاب و مقولات مرتبط با دو ویژگی آرمانگرایی و واقعبینی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی کلام امام مندرج در 22 جلد صحیفه امام، استخراج، طبقهبندی، تحلیل و استنتاج شده است. یافتههای حاصل از تحقیق نشان میدهد که تمامی تصمیمات راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش، در چارچوب ویژگیهای تصمیمگیری حکیمانه بوده و دارای دو مولفه آرمانگرایی و واقعبینی هستند. بدین ترتیب میتوان با اطمینان نتیجه گرفت که امام خمینی در اتخاذ تصمیمهای راهبردی، یک آرمانگرای واقعبین بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Idealism and Realism on the Leadership of Imam Khomeini: A Research Approach

چکیده [English]

The accumulation of values as an ideal with the realities of existence, in taking strategic decisions of the system in various cultural, political, social, and economic fields ... is one of the most important issues which has attracted the minds of many elites since the early revolution. Regarding the importance of this issue, the purpose of this article is to explain and analyze the character of the realistic idealism (two basic components of the wise decision making model) in the strategic decisions of Imam Khomeini since 1357 to 68. Since this feature of Imam's leadership has not been scientifically investigated so far, In this research, the strategic decisions of Imam Khomeini in the domain of research are selected and the categories related to the two features of idealism and realism, using quantitative and qualitative content analysis of the words of Imam contained in 22 volumes of Imam Khomeini Sahifeh, extraction, classification, analysis and inference Has been done. The findings of the research show that all the strategic decisions studied in this study were within the framework of the wise decision-making features and has two components of idealism and realism. Thus, it can be concluded with certainty that Imam Khomeini, in making strategic decisions, was a realistic idealist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Imam Khomeini"
  • " Realistic idealist"
  • "strategic decisions"
  • "wise decision making model"
  • "Wise leadership"
-    انصاری، حمید، (1381)، حدیث بیداری، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-    باقریان، محمد و همکاران، (1380)، تصمیم‌گیری حکیمانه: رویکردی به الگو سازی در مدیریت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-    بهداروند، محمد مهدی، (1389)، قاب قطعنامه 598 و زبان تفسیر ما، قم: مطالعات فرهنگی مستشهدین وصال.

-    حافظ‌نیا، محمدرضا، (1381)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.

-    حسینی، محسن، (1385)، «واقع‌بینی و آرمان‌گرایی در سیره امام کاظم (ع)»، روزنامه کیهان، شماره 18747.

-    حمیدی‌زاده، محمدرضا، (1377)، «تحلیلی بر عوامل و روش‌های تصمیم‌گیری»، مدیر ساز، سال سوم، شماره 1.

-    خامنه‌ای، سیدعلی، (1391)، انسان250 ساله، چاپ شانزدهم، تهران: صهبا.

-    خامنه‌ای، سیدعلی، (1378)، حضرت امام خمینی از دیدگاه رهبری، قم: مؤسسه‌ فرهنگی قدر ولایت.

-    خامنه‌ای، سیدعلی، (1394)، بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.

-    خامنه‌ای، سیدعلی، (1391)، «آرمان و واقعیت»،  khamenei.ir، 3/5/1391.

-    خدادی، حسن، (1393)، «مبانی، اصول و راهبردهای سیاست خارجی از منظر امام خمینی»، سایت بصیرت.

-    خدادی، حسن، (1393)، «آرمان‌خواهی از منظر امام خامنه‌ای: آرمانگرایی واقع‌نگر»، سایت بصیرت.

-    خمینی، روح‌الله، (1379)، صحیفه‌امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

-    خمینی، روح‌الله، (1366)، تحریرالوسیله، ترجمه: علی سیفی و کاظم قاضی‌زاده، قم: انتشارات اسلامی.

-   دهقانی پوده، حسین، (1378)، طراحی و تبیین مدل فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

-   دهقانی فیروزآبادی، جلال، (1395)، «چگونه سیاست خارجی جمهوری اسلامی کار آمد می‌شود؟ با نگاهی بر الگوی رفتاری رهبر معظم انقلاب»، روزنامه کیهان، 12شهریور1395، شماره ۲۱۴۳۲.

-   رحیم پورازغدی، حسن، (1396)، «باید نهضت عظیم بازخوانی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی آغاز شود»، روزنامه کیهان، صفحه،10 شماره 21832.

-   رحیم پورازغدی، حسن، (1396)، «آرمانگرای غیر واقع‌بین» و «واقع‌گرای آرمان‌گریز» باعث شکست بلندترین دستاوردها می‌شود، خبرگزاری فارس، 17/11/1396.

-    رسولی، رضا و علی صالحی، (1394)، مدیریت استراتژیک پیشرفته، تهران: دانشگاه پیام نور.

-    سعیدی، علی، (1392)، «تاثیرآرمانگرایى واقع‌بینانه بر شیوه و رفتار سیاسى»، صبح صادق، شماره 611 .

-    فروتنی، زهرا، (1387)، مبانی تصمیم گیری استراتژیک امام خمینی (ره)، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

-    قبادی، خسرو، (1395)، «پاسخ امام راحل به چالش‌ آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی»، :http://iqna.ir/fa/news/.

-   قربان‌زاده سوار، قربانعلی و علی شریعتمداری، (1395)، «مبانی نظری پیوند آرمان‌ها و واقعیت‌ها در اندیشه سیاسی امام خمینی: مطالعه موردی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، جستارهایسیاسیمعاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره سوم.

-   کعبی، عباس، (1396)، «آرمان‌گرایی و واقع‌بینی دو بعد مهم شخصیتی امام خمینی و امام خامنه‌ای محسوب می‌شود»، خبرگزاری تسنیم، 14خرداد1396.

-    مصلی، ساری، (1393)، «آرمانگرایی و واقع‌بینی در سیره امام خمینی»:http://www.mosallasari.ir   12خرداد1393.

-    نبوی، سید مرتضی، (1395)، «اصول حکمرانی امام‌ مشمول زمان نمی‌شود»: سایت جام جم آنلاین.

-   نیاکویی، سید امیر و بهمنش، حسین، (1391)، «نسبت میان آرمانگرایی و واقعگرایی در اندیشه امام خمینی با تأکید بر پذیرش قطعنامه 598»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره1، شماره3 .