الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

جدی ترین تهدیدی که در یک بحران  بین الملل از سوی هر یک از بازیگران  درگیر در بحران ادراک می‌شود، تهدید ارزش‌های اساسی  آنهاست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال فهم الگوی رفتاری ایران در مدیریت بحران سوریه است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که چرا ایران حداکثر خشونت را برای مدیریت بحران سوریه بکار برده است؟ پاسخ احتمالی که مطرح می‌شود این است که ایران برمبنای برداشت تهدید ارزش‌های اساسی خود در بحران سوریه، بیشترین میزان خشونت را برای مدیریت بحران به کار برده است. در این پژوهش با کاربست الگوی مکتب استنفورد در مدیریت بحران، به این نتیجه می رسیم که احساس تهدید ارزش‌های اساسی ایران در بحران سوریه که شامل تهدید تمامیت ارضی ایران، تهدید عمق استراتژیک آن، تهدید فروپاشی محور مقاومت و در نهایت برهم خوردن توازن ایدئولوژیکی منطقه ‌ای، پاسخ خشونت ‌آمیز ایرن  را  ایجاب کرده  است. شیوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات در این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه ‌ای است که مشتمل بر استفاده از کتب و مقالات داخلی و خارجی، نشریات و مطبوعات و سایت‌های اینترنتی معتبر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

irans action model in syiaian crisis management

نویسندگان [English]

  • mahdieh heydari 1
  • HOSSIEN DAHESHIAR 2
1 allame
2 allameh tabatabaii
چکیده [English]

The most serious threat that is perceived by each of the carriers involved in the crisis in an international crisis is "the threat of their fundamental values." Through an analytical descriptive method, this paper seeks to understand why Iran's direct violence to manage crises Syria. So the main question of the research is why Iran is using maximum violence to manage the Syrian crisis? The temporary response is that Iran has used the highest levels of violence to manage the crisis on the basis of the perception of the threat to its fundamental values ​​in the Syrian crisis. In this study, using Stanford's model of crisis management, we conclude that the perception of the threat to Iran's fundamental values ​​in the Syrian crisis that threatens Iran's territorial integrity, its strategic depth, the threat of the collapse of the resistance axis, and, ultimately, the imbalance of ideology in area in the Syrian crisis has called for a violent response from Iran. The data collection and information collection in this study is based on a library method that includes the use of internal books and articles and foreign, publications and press and internet sites are valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of Threat
  • Syrian Crisis
  • Iran
  • Stanford School
  • Basic Values
الف- فارسی

-آدمی، علی، کشاورز مقدم، الهام، (1394)، «جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره 14.

- بصیری، محمدعلی، سالدورگر، الهه، (1395)، «بررسی علل و عوامل شکل گیری داعش»، فصلنامه سیاست، دوره47، شماره 3.

- باشگاه خبرنگاران جوان، (1394)، «عروسک‌های بمب‌گذاری شده در کاشمر خنثی‌سازی شده»http://www.yjc.ir/fal/news.، تاریخ دسترسی به سایت 05/6/1397.

- پورسعید، فرزاد، (1396)، «حرکات جدید داعش در آستانه  ورود به دوره پسا موصل»، دیده بان امنیت ملی، شماره 661، فروردین، اردیبهشت 1396.

- پوردستان، حمیدرضا، (1395)، «برنامه‌های داعش برای حمله به ایران»، خبرگزاری مهر، کد خبر: 3755739.

- جانسیز، احمد، بهرامی مقدم، سجاد، ستوده، علی، (1393)، «رویارویی ایران و عربستان در بحران سوریه»، مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره 13.

 - دهنوی، مهدی، تاج آبادی، حسین، (1392)، «فدرالیزم عراق و امنیت ملی ایران فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 18.

- سلیمی، حسین، شریعتی، مجتبی، (1393)، «منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تداوم و یا انقطاع حمایت از نظام کنونی سوریه»، مجله سیاست دفاعی، سال 23، شماره89.

- شهریاری، محمدعلی، شفیعی، اسماعیل، واعظ، نفیسه، (1395)، «بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در سوریه (در چارچوب نظریه بازی‌ها»،  فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 27.

- هدایتی شهیدانی، مهدی، پینکفتسف، رمان ولادیمیروویچ، (1394)، «الگوهای رفتاری روسیه و آمریکا در مدیریت بحران منطقهای؛ مطالعه موردی بحران سوریه»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال3، شماره 12.

- عباسی، مجید، (1394)، «‌بحران سوریه تبلور نظریه واقعگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»،  رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 32.

- علوی، سید محمود، (1395)، «نا گفته‌های از برنامه‌های داعش برای حمله به ایران»، خبرگزاری مهر، کد خبر:3755730

-  عبدی، عطاالله، (1394)، «پیامدهای ژئوپلیتیکی حضور داعش در منطقه محور مقاومت و حوزه نفوذ ایران»، کتابخانه دیجیتالی دید.

- ویلکنفلد، جاناتان، برچر، مایکل، پاتریک جیمز، (1382)، بحران، تعارض و بی‌ثباتی، ترجمه علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

ب- انگلیسی

 - Akbarzadeh, Shahram, (2017), “Iran's Uncertain Standing in The Middle East”, The Washington Quarterly, July, Vol.1. No. 3.

 - Aghazadehkhoei, M, (2015), “Iran's Security and the Islamic Stat Through the Lense of Copenhagen School”,  Studies in Confict and Terrorism, Vol. 3.

 - Bucala, Paul, (2017), “Iran's New Way of War in Syria”, Center for Security Staudy, ETHZurich (ISW), 14/Feb 2017.

 - Brody, Richard A, North, Robert C,  (1964), “Theory and Measurement of Interstate Behavior: A Research Application of Automated Central Analysis”, Stanford University Press.

 -Boulding, Kenneth, (1969), “National Images and International Systems”, Journal of Personality and Social Psychology,Vol. 39, No. 6.

 -Brookings, (2014), “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War”, http://www.brokings.edu, (Number 11, July 2014).

 .Esfandiary, Dina, & Tabatabaii, Arain, (2015), “Iran's ISIS Policy”, The Royal Inistitute of International Relations, Vol. 3, No. 2.

 -Friedman, George ,(2016) “Why Syria Matters to You, “Mouldin Economics”, International Foreing Affairs, Vol 91, No.11.

 -Granmayeh, Elie, (2019), “Iran's Strategy  Againist The Islamic State”, in Julien Barnes-Dacey, Lens, European Council on Foreign Relation, Vol. 2, No.1.

 - Goodarzi, Jubin, (2013), “Iran: Syria As The First Line Of Defence”, in Julien Bames -Dancey, & Daiel, Levy (Eds), “The Regional Straggle for Syria, Euopean Council on Foreign Relations, Vol. 3, No, 4.

 - Goodarzi, Jubin, (2013), “Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing Regional Environment”, Ortadogu Enutleri, Vol. 14, No. 2.

 - Harriet, Ephraim, (2012), “Arab League Urges Joint UN-Arab Peacekeeping Mission in Syria”, The Guardian. Http:Www.Guardian.Co.Uk.

-Morrison , J.Stephen,(2013), “Syria's Human Crisis”: What Is to He Done? Center Strategic International Studey, CSIS, Vol.3, No, 1.

 - North, Robert, C. (1975), “Decision- Making in Crisis an Introduction”, Conflict Management and  Peace Science”, Vol. 6, No. 2.

 -Nerguizian, Aram, (2012), “Us and Iranian Strategic Competition”, Center Strategic International Studey, CSIS, Vol.3, No. 2.

 -Shcelling, Thomasc, (1960), Arms and Influence, New Haven and London Yale University Press.

 -Zachary, Masters, J, (2015), “Islamic State in Irag and Greater Syria”, Council on Foreign Policy Relation.