نویسنده = محمدباقر خرمشاد
تعداد مقالات: 4
3. امربه معروف و نهی از منکر و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 31-58

10.22054/qpss.2018.17578.1492

محمدباقر خرمشاد؛ اسحق صیاد رودکار


4. تحول و تطور علم سیاست در آمریکا و فرانسه

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 9-37

محمدباقر خرمشاد